Veřená zakázka

Vytvoření PSP balíčků dle specifikací Národní digitální knihovny ze starších digitálních dat pro Kramerius 3 a zkvalitnění jejich OCR v rámci programu VISK 7

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72310000-1 - Zpracování dat
Popis:

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je konverze digitálních dat knihovních dokumentů vytvořených dle starých pravidel pro zpřístupňování v systému Kramerius 3 do podoby odpovídající pravidlům Národní digitální knihovny a zkvalitnění jejich OCR. Předpokládaný objem zakázky je 130 457 digitálních obrazových souborů. Požadujeme: - reference (jaké a kolik) 2x úspěšně dokončená služba digitalizace (či konverze již digitálních) dokumentů do dat odpovídajícím standardům Národní digitální knihovny (NDK), každá v rozsahu minimálně 50 000 stran. Služby musely být zpracovány v zakázkách ne starších než rok 2018. Je nutné uvést i objednatele služby. - Zpracování zkušebních vzorků na základě dat poskytnutých zadavatelem (balíčky ve staré specifikaci dle DTD schématu pro Kramerius 3). Zkušební vzorky (2) budou zpracovány uchazečem či jeho subdodavatelem přesně dle parametrů uvedených v příloze č. 1 k Smlouvě o dílo (data a metadata ve formátech pro Národní digitální knihovnu dle aktuálního standardu, maximální přípustná chybovost OCR). Zkušební vzorky uchazeč buď přiloží k nabídce prostřednictvím NENu, nebo v případě, že to nebude možné, uvede do nabídky link, prostřednictvím kterého si zadavatel bude moci zkušební vzorek stáhnout po dobu dvaceti dní. Data, podle kterých mají být vzorky zpracovány, jsou dostupná na odkaze: https://drive.google.com/drive/folders/1i38CbX2Ai5B94Z35-XeFvdIB5TNqJ_2A?usp=sharing Poddodavatelé z členských zemí EU nejsou vyloučeni. Věci určené k plnění předmětu veřejné zakázky - filmové materiály jsou sbírkovými předměty ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel neumožňuje při plnění zakázky vývoz sbírkových předmětů do zahraničí, protože není vydáno povolení Ministerstva kultury pro vývoz sbírkových předmětů do zahraničí (§11, zák. 122/2000). Faktura – daňový doklad bude uhrazen do 30 dnů ode dne jeho doručení. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu – daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře – daňovém dokladu je musí vyznačit. Zhotovitel je povinen fakturu - daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jeho opětovného doručení objednateli. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Kontrola úplnosti provedené služby bude provedena na místě plnění při převzetí služby. Nabízená cena je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy do místa plnění dle čl. V odst. 5.2 návrhu smlouvy a je neměnná po celou dobu trvání smluvního vztahu. KVALIFIKACE - Výpis z obchodního rejstříku (nebo ŽR, SKD, SCD) - reference (jaké a kolik) 2x úspěšně dokončená služba digitalizace (či konverze již digitálních) dokumentů do dat odpovídajícím standardům Národní digitální knihovny (NDK), každá v rozsahu minimálně 50 000 stran. Služby musely být zpracovány v zakázkách ne starších než rok 2018. Je nutné uvést i objednatele služby. - Zpracování zkušebních vzorků na základě dat poskytnutých zadavatelem (balíčky ve staré specifikaci dle DTD schématu pro Kramerius 3). Zkušební vzorky (2) budou zpracovány uchazečem či jeho subdodavatelem přesně dle parametrů uvedených v příloze č. 1 k Smlouvě o dílo (data a metadata ve formátech pro Národní digitální knihovnu dle aktuálního standardu, maximální přípustná chybovost OCR). Zkušební vzorky uchazeč buď přiloží k nabídce prostřednictvím NENu, nebo v případě, že to nebude možné, uvede do nabídky link, prostřednictvím kterého si zadavatel bude moci zkušební vzorek stáhnout po dobu dvaceti dní. Data, podle kterých mají být vzorky zpracovány, jsou dostupná na odkaze: https://drive.google.com/drive/folders/1i38CbX2Ai5B94Z35-XeFvdIB5TNqJ_2A?usp=sharing Kritéria hodnocení Zadavatel bude hodnotit pouze nabídku dodavatelů, které splňují kvalifikační požadavky uvedené v souboru Závazná cenová nabídka. Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu. Nabídková cena s DPH je cenou konečnou a rozhodnou pro hodnocení nabídek a dodavatel je jí vázán po celou dobu plnění. V případě podání nabídkové ceny od neplátce DPH je jeho nabídková cena bez DPH cenou konečnou, tj. neupravuje se (nedopočítává se). Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí dodavatel doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Účastník zadávacího řízení musí ve smyslu předmětu zakázky disponovat vhodným technickým zařízením pro digitalizaci a konverzi dokumentů. Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč souhlasí s obchodními podmínkami v návrhu smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí účastník vyplnit, podepsat a vrátit zpět jako přílohu. V případě, že návrh smlouvy bude podepsán jinou osobou než statutárním orgánem účastníka, musí být součástí nabídky písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem účastníka. Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 3 návrhu Smlouvy o dílo „Závazná cenová nabídka“, kterou účastník vyplní a vrátí zpět jako přílohu své nabídky. Všechny položky musí být oceněny nenulovou položkou. Tato příloha je povinná. Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! Při zadání části nebo celé veřejné zakázky poddodavateli je účastník povinen uvést jako přílohu identifikační údaje tohoto poddodavatele včetně jeho požadovaných příslušných oprávnění a písemného závazku mezi účastníkem o veřejnou zakázku a poddodavatelem v požadovaném rozsahu veřejné zakázky nebo čestné prohlášení účastníka, že v případě vítězné nabídky uzavře s poddodavatelem písemný závazek (např. smlouvu) a jeho kopii zašle zadavateli před uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a účastníkem. V případě nedoložení výše uvedených dokumentů bude nabídka účastníka z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vymezuje právo určit vítěze v souladu se zadávacími podmínkami a po vyhodnocení rizik spojených s plněním smluvního vztahu. Dále si zadavatel vymezuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek a zrušit zadávací postup bez uvedení důvodů až do uzavření smluvního vztahu. Zadavatel neposkytuje náhrady nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím postupu. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami 3 pracovní dny, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky lhůtu 3 pracovní dny, která se počítá ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Ostatní podmínky výslovně neupravené v zadání výběrového řízení, se řídí VOP MO verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Vysvětlení zadávací dokumentace Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; • vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; • neuzavřít smlouvu s dodavatelem; • odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil. Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2022