Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské

Číslo ve věstníku:
Z2020-017283
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které zahrnují: • Kompletní rekonstrukci a přístavbu budovy C – výstavbu nové centrální plynové kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č. ú. 882733379/0800 strana 2 / 15 kompletní rekonstrukci a modernizaci technického vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů. • Přístavbu spojovací chodby mezi objekty A, B a C včetně bezbariérového výtahu pro objekty B a C . • Přístavbu bezbariérového výtahu u objektu A. • Půdní vestavbu objektu A zahrnující rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet. • Výměnu výplní otvorů a zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem pro objekty A, B, D, E. • Rekonstrukci podlah objektů A a B, úpravu povrchů, odstranění normalizačních prvků, výměnu a repasi vnitřních výplní otvorů. • Kompletní rekonstrukci všech střech (u objektu C kompletní výměnu degradovaných střešních vazníků) včetně nové hromosvodné soustavy. • Vybudování nového úspornějšího způsobu vytápění (vytápění a ohřev TUV pomocí zemního plynu). • Kompletní rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací a umělého osvětlení. • Kompletní rekonstrukci slaboproudých elektroinstalací (EZS, datové rozvody, přístupový systém). • Kompletní úpravy z hlediska splnění požadavků na požární ochranu staveb. • Sanaci suterénních zdí budov „A“ a „B“ v části za spojovací chodbou proti zemní vlhkosti. • Stavební úpravy dvora včetně oplocení a vybudování multifunkčního hřiště s tribunou. Kompletní rozsah prací je uveden v dokumentaci pro provedení stavby, která je přílohou zadávací dokumentace. Vlastní realizace stavby bude prováděna v dílčích etapách, a to ve vztahu k nutnosti zajištění výuky žáků ve škole. Jednotlivé etapy jsou podrobně rozepsány v plánu ZOV, který je nedílnou součástí PD. Harmonogram bude obsahovat rozdělení do 3 etap: • Etapa č. 1 - Budova C + spojovací chodba do A - Páteřní rozvody vytápění pro A, B - Rozvodna NO - Přípojka a přeložka plynu • Etapa č. 2 - Budova B a v souběhu realizace oplocení • Etapa č. 3 - Budova A + výtahová šachta v souběhu s realizací venkovních úprav a hřiště. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č. ú. 882733379/0800 strana 3 / 15 Pro zachování provozuschopnosti provozu školy je nutno každou část stavby (jednotlivé etapy) dokončit a předat uživateli k trvalému užívání. Po kompletním dokončení každé etapy bude provedeno dílčí převzetí díla od dodavatele a zároveň bude provedeno protokolární předání dané etapy uživateli k trvalému užívání. Etapy na sebe budou plynule navazovat, to znamená, že 2. etapa se bude realizovat až po ukončení a předání 1. etapy a 3. etapa se bude realizovat až po dokončení 2. etapy. Zadavatel požaduje, aby účastník předložil v nabídce: • harmonogram prací v týdnech, na jehož základě bude dílo realizováno. Harmonogram bude obsahovat závazné termíny dokončení jednotlivých etap v týdnech od předání staveniště - etapy č. 1 až č. 3, a celkový termín dokončení díla.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 19.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 22.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.