Veřená zakázka

Vypracování projektové dokumentace na opravu a výměnu silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně drobných stavebních úprav v administrativní budově Paroubkova 228, Domažlice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS). Požadavkem je, aby projektová dokumentace vyřešila stavební opravy a úpravy v 1.NP, 2.NP a 3.NP v administrativní budově tak, aby splňovaly současné funkční, technické, normové a hygienické požadavky na provoz administrativní budovy. Rozsah projektu se bude týkat etapizovaných stavebních oprav a drobných úprav, dále musí řešit kompletní výměnu silnoproudých a slaboproudých rozvodů LAN, opravu zařízení zdravotně technických instalací a okrajově vzduchotechniku, vše v 1.NP, 2.NP a 3.NP. Z důvodu požadavku na funkční propojení chodeb v 1.NP a 2.NP musí projekt řešit i úpravu dalších prostor, které souvisejí se zásahem do nosného zdiva a vzhledem k rozsahu všech uvažovaných prací je nezbytné vypracovat a předložit PD příslušnému stavebnímu úřadu k vydání stavebního povolení (DSP). Vzhledem k celkové finanční náročnosti a rozsahu všech plánovaných stavebních oprav a úprav nepředpokládáme, že budou provedeny v jedné etapě. Proto požadujeme vypracovat celkovou dokumentaci (DPS), která bude obsahovat tři dílčí samostatné dokumentace v tomto rozsahu: 1. etapa = samostatná dokumentace 1.NP, 2. etapa = samostatná dokumentace 2.NP, 3. etapa = samostatná dokumentace 3.NP, které budou vždy tvořit na sebe navazující a samostatně fungující celek při zachovaní zbytku budovy provozuschopným. Celková dokumentace (DPS) bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele, a proto nedílnou součástí každé dílčí dokumentace bude souhrnný položkový soupis stavebních prací a výkazů výměr (rozpočet slepý + s cenou) pro stanovení předpokládané ceny za provedení díla. Předmětem plnění je také zajištění inženýrské činnosti (tj. všech potřebných souhlasů, povolení a závazných stanovisek). Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou ve smlouvě o dílo. Podrobnosti k zakázce jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2022