Veřená zakázka

Veřejné WC – Panská zahrada

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
OstatníNábytek
Nábytek ->  Ostatní Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
45215500-2 - Veřejné záchodky
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci: „Veřejné WC – Panská zahrada“. Popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Veřejné WC – Panská zahrada“ skládající se z vlastního objektu WC, zpevněné plochy, elektrické přípojky, vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu, kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace pro odvod odpadních vod a vnitřní kanalizace pro odvod srážkových vod s napojením na zasakovací jámu na parcele č. 2887, 2900, 2886 – k.ú. Vsetín. V rámci stavby bude probíhat koordinace se zhotovitelem přípojky NN Veřejné WC.
Stavba je rozdělena na stavební objekty:
• SO 01 – Veřejné WC (vlastní objekt)
• SO 02 – Zpevněná plocha
• SO 03 – Přípojky inženýrských sítí
Výšková úroveň ±0,000 = 345,100 B.p.v. – úroveň podlahy 1.NP.
Příjezdová komunikace je stávající, nachází se v těsné blízkosti stavby. Stavba bude zásobována elektrickou energií prostřednictvím nově navržené elektrické přípojky NN. Elektroměrový pilíř bude umístěn na fasádě nového objektu.
Stavba bude napojena na stávající vodovodní řad vodovodní přípojkou s vodoměrnou šachtou a vnitřním vodovodem.
Stavba bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci kanalizační přípojkou a vnitřní kanalizací pro odvod odpadních vod. Stavba bude napojena vnitřní kanalizací pro odvod srážkových vod na zasakovací jámu.
Zpevněná plocha bude ze zámkové dlažby.
Specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v těchto dokumentech:
a) Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr – „Veřejné WC – Panská zahrada“
b) Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby – „Veřejné WC – Panská zahrada“, vypracoval: Ing. PETR BRAVENEC projektová kancelář s.r.o., Ústí 50, Vsetín 755 01, IČO: 28561279.
c) Příloha č. 3 – Smlouva o dílo
Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné slepý soupis prací, dodávek a služeb v elektronické podobě. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad slepého soupisu prací s textovou a výkresovou částí PD stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zakazuje změnit strukturu soupisu prací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.04.2021