Veřená zakázka

V 00589A – rekonstrukce fasády

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Předmětem této zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených s modernizací rozvodny VN v souvislosti s projektem zadavatele s názvem „Energetické úspory na průmyslovém objektu společnosti URBANITY Tachov Alfa s.r.o. II.část“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022624, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Zateplení haly ALFA“ vypracované projektantem ARCHENERGY S.R.O., Sokolovská 1105/100, 323 00 Plzeň, IČ: 01795937, zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Kvasnička, číslo autorizace ČKAIT 0202167, autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Předmětem plnění této zakázky jsou pouze položky uvedené ve výkazu výměr.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.01.2022