Veřená zakázka

V 00585 – dodávka jednoúčelových strojů pro měření vlastností jazýčkových přepínačů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38410000-2 - Měřící nástroje
Popis:

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na 2 části přiměřeně v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 2 části:
1) Část 1: Automat na měření jazýčkových přepínačů
2) Část 2: Tester životnosti jazýčkových přepínačů
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na obě dvě části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění konkrétní části zakázky.
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Automatizace a digitalizace výrobního procesu ve společnosti Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o., registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0018922.
Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje i dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem. Vybraný dodavatel zodpovídá za to, že zakázka (respektive její dílčí část) bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

1) Část 1: Automat na měření jazýčkových přepínačů
Technická specifikace
Společnost vyrábí dva základní typy přepínačů, ovládaných magnetickým polem, které se liší délkou skleněného pouzdra, průměrem a tvarem patek a výkonovými parametry. Výrobek se skládá ze skleněné trubičky a tří patek. Patkou se rozumí dělený a tvarovaný drát s povrchovou úpravou, který tvoří současně kontakty přepínače a vývody celé součástky viz přiložené technické listy.
Popis procesu:
Stroj zajišťuje jak manipulaci s přepínači a jejich třídění do různých kategorií, tak vlastní měření, které je ale realizováno přístrojem PICTest-bude dodán zadavatelem. Stroj musí pracovat nepřetržitě bez čekání na dodávku dalších přepínačů, vyprázdnění výstupních zásobníků atd. Za tímto účelem musí být vybaven min. dvojitým (2 bin) systémem plnění a vyprazdňování, aby při manipulaci s plným nebo prázdným balením bylo dostupné ještě min. další připravené balení. Plnění a vyprazdňování stroje bude ruční – zabezpečeno obsluhou, vše ostatní musí být plně automatické.
Měření:
Vlastní měření je realizováno cívkou s normovaným tvarem, počtem závitů atd. Přepínač musí být uložen dovnitř cívky, kdy poloha středu spínacího bodu přepínače je právě v geometrickém středu cívky s odchylkou max. ± 0,1 mm. Poté jsou vývody přepínače elektricky propojeny s PICTestem, který pro měření přechodového odporu využívá čtyřvodičového zapojení. To znamená, že každý vývod testovaného přepínače je připojen 2mi samostatnými kontakty (celkem 6 vodičů).
Celé výše uvedené měřící zařízení musí být vyrobeno z materiálů nevykazujících jakékoli magnetické vlastnosti (hliník, plast, měď…) tak, aby vlastní měření nemohlo být ovlivněno externím magnetickým polem. Magnetické materiály se během měření nesmí vyskytovat min. ve vzdálenosti 20 cm od měřící cívky. V případě nutného technického podkročení této vzdálenosti musí být dodavatelem prokázáno, že tento stav neovlivňuje magnetické pole cívky. Programově musí být během měření zastaveny také všechny motory, posuvy atd., aby nedocházelo ke změnám v magnetických poměrech stroje, pokud je mohou ovlivnit. Celý stroj je tedy třeba konstruovat s ohledem na použití min. množství magnetů, kovů a vůbec magnetických materiálů, případně maximalizaci jejich vzdálenosti od měřící cívky.
Vstupem pro stroj je takzvaný košík, který obsahuje cca 700 ks přepínačů. Dodavatel navrhne vhodnou manipulaci s přepínači tak, aby nedošlo k poškození skleněného pouzdra, ani k ohnutí vývodů nebo k jakémukoli jinému poškození během procesu (např. vibracemi, teplem, magnetickým polem, poškození povrchů atd.).
Výstupem stroje je změřený a roztříděný produkt, který je uložen do jednotlivých plastových zásobníků s kapacitou 100 kusů přepínačů. Počet jednotlivých tříd přepínačů je 20. Počet výstupních zásobníků tedy odpovídá počtu tříd, a navíc umožňuje průběžnou výměnu zásobníků tak, aby provoz stroje při správné manipulaci nebyl brzděn/zastaven (2 bin) viz výše, to znamená celkem 40 ks, případně více podle řešení výrobce. Přiřazování jednotlivých tříd výrobku řídí přístroj PICTest, dodavatel zabezpečí komunikaci mezi automatem a PICTestem.
Parametry stroje:
 vstupní zásobník (tzv. košík) obsahuje cca 700 ks přepínačů
 osa měřící cívky musí být svislá
 takt stroje musí být v rozsahu 2,5 – 3 s/1 ks přepínače bez ohledu na typ přepínače
 stroj umožňuje měření a třídění obou typů přepínače bez jakéhokoli ručního přestavení (případné mechanické přestavení je realizováno automaticky po zadání typu výrobku obsluhou)
 vzdálenost dorazu od středu cívky musí umožňovat nastavení 25 mm ± min.10 mm.
 vnější rozměry stroje musí být max.: délka 1950 mm, šířka 860 mm a výška 1900 mm, pokud by nebylo možné dodržet tyto rozměry, musí být změna konzultována se zadavatelem
 stroj musí umožňovat oboustrannou komunikaci pro připojení do systému MES
 musí být schopen zasílat informace o množství zkontrolovaných přepínačů z jednotlivých dávek a jejich rozdělení do jednotlivých tříd
 stejně tak musí být schopen přijmout informaci o evidenčním označení kontrolované dávky a následně ji předat s výše uvedenými výsledky měření
 stroj bude napájen elektrickou energií - 230 V
 jediné další dostupné médium je stlačený vzduch max. 10 bar

Součástí dodávky je:
 vlastní výše popsaný stroj
 kompletní technická a výkresová dokumentace stroje umožňující stavbu identické kopie stroje ve formátech PDF, DWG a DXF. 3D model dodat ve formátech STP a IGS.
 seznam všech nakupovaných dílů, jejich specifikaci včetně kontaktů na jejich dodavatele
 osvětlení pracoviště, pokud je potřeba
 doprava, zapojení, oživení a zaškolení
 veškerá dokumentace, návod na použití atd. budou v českém jazyce

2) Část 2: Tester životnosti jazýčkových přepínačů
Technická specifikace
Společnost vyrábí dva základní typy přepínačů, které se liší délkou skleněného pouzdra, průměrem vývodů a výkonovými parametry viz přiložené technické listy. Výrobek se používá jako čidlo polohy, pohybu, stavu atd. v elektronických zařízeních. Ve většině případů se předpokládá jeho životnost v milionech cyklů. Výše uvedený tester má za úkol ověřit schopnost přepínače dosáhnout určitého počtu cyklů při určitém zatížení, případně ověřit vhodnost technologických změn ve výrobě a stabilitu výrobního procesu.
Popis funkce:
Tester bude konstruován na současné (paralelní) testování 24 ks přepínačů. Další popis se vztahuje pouze na jeden ks přepínače, respektive jedno měřící místo. Vlastní měření parametrů přepínače probíhá v cívce, do které se přepínač vloží a která slouží k inicializaci a rozpojení přepínače podle nastaveného algoritmu. Cívka musí být uložena v držáku, který umožňuje jednoduchou výměnu za jinou cívku stejného nebo jiného typu. Přepínač musí být možné ustavit tak, aby geometrický střed jeho spínacího budu byl v geometrickém středu cívky ± 0.1 mm (vzdálenost dorazu realizující toto uložení je 25mm ± min.10mm). Přepínač je přitom napájen proudem přesně nastavitelné hodnoty a na jeho vývodech je měřen úbytek napětí pro výpočet přechodového odporu na kontaktech. Okolí cívek ve vzdálenosti min. 20 cm musí být vyrobeno z nemagnetických materiálů. V případě nutného technického podkročení této vzdálenosti musí být dodavatelem prokázáno, že tento stav neovlivňuje magnetické pole cívky. Programově musí být během měření zastaveny také všechny motory, posuvy atd., pokud je zařízení obsahuje, aby nedocházelo ke změnám v magnetických poměrech stroje, pokud je mohou ovlivnit. Celý stroj je tedy třeba konstruovat s ohledem na použití min. množství magnetů, kovů a vůbec magnetických materiálů, případně maximalizaci jejich vzdálenosti od měřících cívek. Přepínání a měření výsledných hodnot se realizuje v desetinách milisekund viz níže v odstavci Parametry testeru.
Parametry testeru:
 24 ks nezávisle a paralelně testovaných přepínačů (měřeno musí být v jedné chvíli)
 osa cívky musí být uložena svisle
 testování obou typů přepínačů (po náležitém přestavení testeru)
 nastavení velikosti spínací síly (magnetického pole) přepínače v rozsahu min. 0-200 Az s libovolnou cívkou
 testovací cívka může mít 2000 – 10 000 závitů
 parametry zdroje napájecího stejnosměrného přepínačů jsou 0,01-5A a 5-24V
 rozlišení časové osy testeru (možnost nastavení spínání a rozpínání přepínače, sběr vzorků měření atd.) musí být rychlejší než desetiny milisekund
 umožňuje oboustrannou komunikaci pro připojení do systému MES
 bude napájen elektrickou energií - 230 V
 formát testeru může být stolní nebo samostatně stojící přístroj, jehož vnější rozměry však musí být max.: délka 1950 mm, šířka 860 mm a výška 1900 mm, pokud by nebylo možné dodržet tyto rozměry, musí být změna konzultována se zadavatelem
 přesnost všech měření je max. 1%
 tester umožňuje ukládání všech měření, jejich evidenci a výstup na protokol pro případný tisk
Popis testovacího algoritmu:
Po vložení přepínače do cívky a jeho připojení se nastaví parametry algoritmu testu. Ten musí umožňovat změření hodnoty Az, která je potřeba k přepnutí přepínače. Dále nastavení procenta navýšení této přítlačné síly. Poté nastavení logiky testování NO nebo NC kontaktu, to znamená, že se přepínač testuje mezi přepínacím kontaktem a pracovním kontaktem (NO) nebo mezi přepínacím kontaktem a klidovým kontaktem (NC). To má vliv na rozpoznání hodnoty přepnutí Az, která se zaznamená buď při rozpojení kontaktu NC nebo naopak sepnutí kontaktu NO. Poté se zahájí vlastní testování, kdy jeden cyklus probíhá následovně:
 sepnutí cívky, respektive přepínače
 po nastavené době pro ustálení kontaktu (např. 1ms) se změří přechodový odpor
 pokud přechodový odpor vyhoví nastavené hodnotě, pokračuje se dál
 pokud nevyhoví zapíše se pořadové číslo cyklu do databáze a pokračuje se dál
 po dosažení nastaveného počtu nevyhovujících hodnot (max. 10) se testování ukončí
 vypnutí cívky, respektive přepínače
 po nastavené době od vypnutí cívky se vyhodnotí nastavený parametr odporu
 pokud odpor kontaktu po nastaveném čase od rozepnutí kontaktu vyhoví nastavené hodnotě, pokračuje se dál
 pokud nevyhoví zapíše se pořadové číslo cyklu do databáze a pokračuje se dál
 po dosažení nastaveného počtu nevyhovujících hodnot (max. 10) se testování ukončí
 návrat zpět na začátek cyklu, respektive pokračuje se dalším (stejným) cyklem
Výše uvedený popis cyklu odpovídá měření NO kontaktu, při měření na kontaktu NC je buzení cívky reverzní.
Parametry algoritmu:
 měření hodnoty Az, při které dochází k přepnutí přepínače 0-200 Az
 nastavení % navýšení přítlačné síly v celém rozsahu měření Az (pro každou cívku zvlášť)
 možnost nastavení stejné přítlačné síly viz výše pro všechny přepínače
 nastavení logiky zapojení NO/NC
 nastavení meze přechodového odporu 0-10 Ω s rozlišením nejvýše 0,1 Ω
 nastavení všech časových hodnot min. v desetinách milisekund
Součástí dodávky je:
 vlastní tester
 kompletní technická a výkresová dokumentace stroje umožňující stavbu identické kopie stroje ve formátech PDF, DWG a DXF. 3D model dodat ve formátech STP a IGS.
 seznam všech nakupovaných dílů, jejich specifikaci včetně kontaktů na jejich dodavatele
 osvětlení pracoviště, pokud je třeba
 doprava, zapojení, oživení a zaškolení

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.12.2021