Veřená zakázka

V 00574C – zajištění stavební připravenosti – nové vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45231400-9 - Stavební práce pro elektrické vedení,
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na část 1, část 2 a část 3 v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 3 části:
1) Část 1: Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území I
2) Část 2: Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území II
3) Část 3: Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území III
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto 3 částí zakázky, případně na dvě části zakázky nebo na všechny části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.
Předmětem plnění této zakázky je vybudování stavební připravenosti pro dodávku nabíjecích stanic v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_067/0000375 s názvem Olife Energy Net dle projektových dokumentací a výkazů výměr
 Pro část 1 „Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území I“ vypracované projektantem IPOKa, s.r.o., IČ: 07837071, se sídlem Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice a další projektanti viz projektová dokumentace
 Pro část 2 „Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území II“ vypracované projektantem IPOKa, s.r.o., IČ: 07837071, se sídlem Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice a další projektanti viz projektová dokumentace
 Pro část 3 „Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území III“ vypracované projektantem COM PLUS CZ a.s., IČ: 25772104, Praha 9 - Prosek, Nad Krocínkou 317/48, PSČ 19000 a další projektanti viz projektová dokumentace
(dále jen „projektové dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smluv o dílo, které jsou přílohami č. 3, 4 a 5 této zadávací dokumentace a v projektových dokumentacích, které jsou společně s výkazy výměr přílohami jednotlivých návrhů smluv o dílo.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Část 1 veřejné zakázky:
1) Část 1: Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území I
Předmětem plnění této části zakázky jsou stavební a další práce v rozsahu stanoveném v projektových dokumentacích a jednotlivých položkových rozpočtech pro jednotlivé lokality v části 1, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo pro část 1 zakázky.

Část 2 veřejné zakázky:
2) Část 2: Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území II
Předmětem plnění této části zakázky jsou stavební a další práce v rozsahu stanoveném v projektových dokumentacích a jednotlivých položkových rozpočtech pro jednotlivé lokality v části 2, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo pro část 2 zakázky.

Část 3 veřejné zakázky:
3) Část 3: Stavební připravenost nabíjecích stanic pro území III
Předmětem plnění této části zakázky jsou stavební a další práce v rozsahu stanoveném v projektových dokumentacích a jednotlivých položkových rozpočtech pro jednotlivé lokality v části 3, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo pro část 3 zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.06.2022