Veřená zakázka

V 00522 – stavba technologického zařízení na dekontaminaci NO znečištění ropnými polutanty

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště,
45222100-0 - Výstavba zařízení na zpracování odpadu,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zadavatele Stavba technologického zařízení na dekontaminaci NO znečištění ropnými polutanty, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_150/0012726 podpořeného z Operačního programu životní prostředí. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Stavba technologického zařízení na dekontaminaci NO znečištěných ropnými polutanty“ vypracované projektantem EKO-BIO s. r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno, IČO: 00547522, hlavní projektant Ing. Oskar Orság, ČKAIT 1002498, autorizace v oboru vodohospodářské stavby, další osoby viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.05.2021