Veřená zakázka

V 00465A – stavební práce pro dodávku technologie větrných elektráren VE2, VE3 a VE5

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45231400-9 - Stavební práce pro elektrické vedení
Popis:

Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi v rámci stavební připravenosti k dodávce technologie větrných elektráren v rámci projektů zadavatele „1. větrná elektrárna Melč VE2“ registrační číslo CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_302/0021469, „2. větrná elektrárna Melč VE3“ registrační číslo CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_302/0021470 a „4. větrná elektrárna Melč VE5“ registrační číslo CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_302/0021471 v rozsahu prací podle projektové dokumentace a výkazu výměr „Větrný park Moravice a Melč II“ vypracované projektantem Ing. Jan Bernát se sídlem Jiráskova 71/1, 602 00 Brno, IČ: 06195253, odpovědný projektant Ing. Vojtěch Lipovský číslo autorizace ČKAIT 1003909 autorizace v oboru technika prostředí staveb a ZELTES, s.r.o., se sídlem Litostrov 58, 664 83 Litostrov, IČO: 27740251 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Technické parametry jsou stanoveny s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být vybudováno v místě pro toto zařízení určeném. Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod. Veškeré v nabídce obsažené a nabízené komponenty musejí být vzájemně kompatibilní a dodavatel bude zaručovat funkčnost a kompatibilitu (jako mezi sebou tak navenek) navrženého systému řízení a chránění, přičemž budou splněny požadavky na technické podmínky připojení (viz Příloha č. 5 zadávací dokumentace) a níže uvedené požadavky:
Systém chránění a řízení rozvodny 22 kV
Ochranné terminály
Řídicí a ochranný terminál bude zajišťovat ochranu VN zařízení proti přetížení, zkratům a zemnímu spojení v síti VN. Terminál bude disponovat HW a SW vybavením pro sběr dat z rozvodny 22 kV (měření U, I, P, Q, poruchová a stavová signalizace) a tato data bude předávat pracovišti monitoringu prostřednictvím komunikačního protokolu MODBUS TCP. Dále bude zajišťovat automatické připojení výrobny k DS (funkce AOPV) po rozpojení rozpadového místa způsobeného působením napěťových nebo frekvenčních ochran a dále bude zajišťovat kaskádové připínání dekompenzačních tlumivek na základě požadavků z řídicího systému větrných elektráren nebo z dispečerského řízení.
Automatika opětného připojení výrobny k DS (AOPV)
Řídicí a ochranný terminál bude měřit v předávacím místě třífázové hodnoty proudu I, napětí U, frekvence f, činného výkonu P a jalového výkonu Q. Mimo měření bude monitorovat stavy vypínače a uzemňovače, působení nadproudových a zkratových ochranných funkcí, poruchu měřicích obvodů, signál vypnutí z nadřazeného systému nebo místního vypnutí (mimo mechanického vypnutí).
V případě, že dojde k vypnutí vypínače rozpadového místa napěťovou nebo frekvenční funkcí (přičemž nesmí působit nadproud nebo zkrat), spustí se automatika AOPV.
Funkce AOPV sleduje hodnoty U a f po dobu nastaveného časového zpoždění 5 min. a porovnává je s nastavenými parametry U/>>/>>>, f<, f> v ochraně. V případě, že po dobu 5 min. nedošlo k vybočení mezí U a f může být uvolněna podmínka pro zapnutí rozpadového místa výrobny. V opačném případě se časování (sledování hodnot U a f) opakuje.
Na základě výše uvedené podmínky a dalších bezpečnostních funkcí automatika vyhodnotí, zda může být vypínač po definovaném časovém zpoždění (5 min) opětovně zapnut. Pokud je toto splněno, je vydán povel k zapnutí vypínače rozpadového místa.
Funkce AOPV bude blokována v případě místního vypnutí, vypnutí z nadřazeného systému nebo při působení nadproudové či zkratové ochranné funkce. V případě působení ochranné funkce je další zapnutí vypínače možné až po provedení resetu tlačítkem na ochraně. Tímto je zajištěno, že vypínač VN nelze zapnout do poruchy na zařízení VN a obsluha musí provést kontrolu zařízení a vyhodnocení příčiny působení.
Řízení dekompenzačních tlumivek
Řídicí a ochranný terminál bude měřit činný výkon v předávacím místě a současně dostávat informace o dosažení 80% činného výkonu jednotlivých VE02, VE03 a VE05.
Na základě těchto informací a definovaných parametrů pro ovládání bude rozhodnuto o připnutí nebo odepnutí příslušné dekompenzační tlumivky. Standardně vždy té, kde elektrárna dosáhla 80% Pn.
Připínání tlumivek bude realizováno v jednotlivých kompenzačních stanicích KS-02, KS-03 a KS-05 prostřednictvím vakuových vypínačů VN, ovládaných povely z řídicího a ochranného terminálu, umístěného ve spínací stanici SP-01. Tyto povely budou přenášeny po komunikaci IEC 61850 do ochranných terminálů, umístěných v kompenzačních stanicích KS-02, KS-03 a KS-05.
Komunikační rozhraní ochran
Komunikační rozhraní ochran budou propojena podle výkresu 01-03-&EFB-002, který je součástí provozního souboru PS_03. Komunikace bude probíhat po protokolu IEC61850. Pro zprostředkování dat pracovišti monitoringu bude v rozváděči +AYV01 umístěn komunikační převodník IEC61850 / MODBUS TCP (-BY01).
Řídicí systém
Řídicí systém rozvodny bude sestaven z ochranných terminálů umístěných ve spínací stanici SP-01 a v kompenzačních stanicích KS-02, KS-03 a KS-05.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.07.2021