Veřená zakázka

V 00455 – dodávka metalizéru – třetí vyhlášení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
42600000-2 - Strojní nářadí
Popis:

Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – metalizér, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry a požadavky na přesnost jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dopravu, montáž a uvedení do provozu v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod., přičemž účastníci mohou nabídnout lepší technická řešení. Všechna zařízení budou vybavena nezbytným provozním vybavením a příslušenstvím tak, aby je bylo možné po instalaci začít používat.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Popis zadání metalizéru
Zařízení bude používat magnetronové naprašování (magnetron sputtering) pro depozici kovů a jejich oxidů. Tento metalizér bude po dodání zadavateli doplněn modulem sestávajícím se z dutých katod a bude zajišťovat depozici na substrát jak oxid TiO2, tak i oxidy dalších kovů (tato část není součástí plnění této zakázky). Tento metalizér bude koncipován jako zařízení pracující s materiálem v rolích. Na začátku je materiál odvíjen z role a na konci výrobního procesu je opět navíjen na roli.
Metalizér se bude skládat z:
 nerezové vakuové nádoby s převíjecím a depozičním systémem,
 vakuového čerpacího systému odolného ke kyslíku, používající turbomolekulární vývěvy,
 obousměrného převíjecího systému nanášeného substrátu,
 bloku s řídicím systémem, umožňujícím ruční, poloautomatický a automatický režim řízení procesu depozice,
 ovládacího pultu,
 chladící jednotky + polycold,
 systému předúpravy nanášeného povrchu, (plazma),
 8 cylindrických magnetronových sputtererů,
 4 zdrojů pro napájení dvojic magnetronů s minimálním výkonem 30 kW,
 cylindrických terčíků Ti, Al a Cu s rozměry odpovídajícími výše uvedených magnetronů v počtu po osmi kusech od každého materiálu,
 8 digitálních MFC řídících jednotek pro dávkování Ar2 a O2 a reakčních procesů v depoziční zóně,
 osmi vodících a roztahovacích válců s průměrem 4´´,
 jeřábu pro zakládání a vykládání rolí nanášeného substrátu,
 Na vakuové komoře musí být příruba (průměr 550 mm nebo 550 x 300 mm) pro instalaci bloku dutých katod. Tato příruba musí být minimálně 600 mm od podlahy a musí k ní být volný přístup. Příruba musí směřovat k nanášecímu válci a mezi ní a nanášecím válcem musí být volný prostor.
Základní technické parametry metalizéru
Maximální rozměry zařízení délka x šířka x výška: 10 x 10 x 4,1 m
Maximální hmotnost zařízení: 26 tun
Maximální příkon metalizéru: 200 kW
Maximální průměr rolí minimálně 520 mm
Maximální šíře převíjeného materiálu minimálně 520 mm
Minimální šíře převíjeného materiálu maximálně 260 mm
Maximální šíře depozice minimálně 500 mm
Minimální šíře depozice maximálně 250 mm
Maximální rychlost převíjení minimálně 30 m/min
Minimální rychlost převíjení maximálně 0,5 m/min
Rychlost převíjení při depozici TiO2 o tloušťce 50 nm minimálně 3 m/min
Nanášený materiál PET, polykarbonát
Tloušťka nanášené fólie 50–200 μm
Doba čerpání vakua do hodnoty mBar v zóně depozice maximálně 30 min.
Požadované minimální rychlosti nanášení při tloušťce vrstvy 50 nm:
- TiO2 – 3 m/min
- Al – 8 m/min
- Cu – 12 m/min
Zařízení musí být schopné nanést na fólii vrstvu TiO2 o tloušťce 50 nm během jednoho průjezdu materiálu zařízením. Minimální rychlost nanášení takové vrstvy musí být 3 m/min.
Při přejímce zařízení u dodavatele musí být výšeuvedená schopnost zařízení prokázána. To znamená na dodávaném stroji musí být za přítomnosti zástupce zadavatele vyroben vzorek s výšeuvedenými parametry (TiO2 o tloušťce 50 nm na polycarbonátové fólii). Délka vzorku musí být minimálně 250 m šíře fólie min. 500 mm. Zadavatel si vyhrazuje právo vyhodnotit tloušťku nanášené vrstvy, její homogenitu a její složení do 14 dnů.
V případě, že nanášená vrstva nebude vyhovovat požadovaným parametrům, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy.
Součástí nabídky musí být:
- Detailní technická dokumentace zařízení včetně jejího technického výkresu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.04.2021