Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa B2


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby: Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě etapa B2. Provedení díla zahrnuje zejména: a) kácení stromů a odstranění původních zpevněných ploch a mobiliáře, vybudování veřejného WC a provozního objektu, vybudování přípojky kanalizace (pro veřejné WC, provozní objekt a pitnou fontánku), vybudování vodovodní přípojky (pro veřejné WC, provozní objekt, pitnou fontánku a závlahu intenzivního trávníku), nové venkovní osvětlení areálových komunikací + nasvětlení 4 korun stromů, nové zpevněné plochy pro pěší (mlaty, štípaná žula a šlapáková trasa), vybudování cyklostezky (betonová zámková dlažba), osazení nového mobiliáře, vodní prvky, sadové úpravy (trávníkové úpravy, osazení nově navržených stromů, přesazování stromů, osazení navržených cibulovin a extenzivní trvalkový záhon); b) po vykácení stromů zhotovitel spolu s objednatelem zhodnotí dřevní hmotu na palivové dříví a vyměří její množství. Objednatel odprodá zhotoviteli palivové dříví za ceny:  měkké listnaté a jehličnaté dřevo 300,-Kč/m3 bez DPH  tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo 500,-Kč/m3 bez DPH Po vyčíslení a schválení částky za odkup dřevní hmoty bude vystavená objednatelem samostatná faktura se všemi náležitosti daňového dokladu; c) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, v níž budou vyznačeny veškeré změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění díla; součástí dokumentace bude doklad osvědčující projednání provedených změn s objednatelem a udělení souhlasu objednatele d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla; e) zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN či jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek; f) zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných k jejich řádnému předání objednateli a k řádnému užívání.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 25.01.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 11.02.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.