Veřená zakázka

Ukrajina - Pomoc ukrajinským rodinám v Praze - Radotíně (2)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
71200000-0 - Architektonické a související služby
Popis:

Zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části, a to 4 bytové jednotky. Všechny jednotky budou procházet údržbou na stejné či obdobné úrovni a rozsahu. Byty jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné, jsou všechny cca 26 m2, určené pro matku a 2 menší děti.
Nemovitost se skládá z jednotlivých bytů nacházejících se v přízemní budově bez podsklepení, s napojením na veřejný vodovod a kanalizaci, s přívodem elektrického proudu se samostatným měřením, s lokálním zdrojem vytápění a ohřevem vody. Všechny 4 byty jsou zkolaudované pro účely bydlení. Všechny bytové jednotky musí projít celkovou rekonstrukcí a modernizací. V jednotlivých bytech se nachází sociální zařízení a je dostupná možnost samostatného vaření (kuchyňská linka včetně elektrického vařiče).
Projekt předpokládá tyto práce:
- Bourací práce
- Zednické práce
- Instalatérské práce
- Zárubně a dveře
- Úprava stěn a stropu, malování a lakování
- Obklady, dlažby a podlahy
- Elektrorozvody
- Ostatní práce.
Součástí plnění díla je rovněž:
• zajištění a úhrada nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
• zajištění a předání veškerých dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně předložení potvrzení o uhrazení poplatku za uskladnění,
• ostraha staveniště a stavby,
• provedení veškerých opatření a úprav na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zdraví osob a majetku,
• účast oprávněného zástupce dodavatele na kontrolních dnech stavby,
• zajištění a předání veškerých nezbytných zkoušek, atestů, prohlášení o shodě a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, nezbytných pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby,
• zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• uvedení venkovních ploch i částí stávajícího objektu dotčených realizací stavby do původního stavu, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
• péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, zajištění ochrany všech podlaží před povětrnostními vlivy, pojištění možnosti vzniku škod povětrnostními vlivy,
• Vypracování Projektové dokumentace o provedení stavby na úrovni Prováděcí dokumentace - metoda Design & Build

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.12.2022