Veřená zakázka

TDS, BOZP Silnice III/0489 – rekonstrukce mostu ev. č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71251000-2 - Architektonické služby a stavební dozor,
71315400-3 - Stavební dozor,
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví,
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce,
71520000-9 - Stavební dohled
Popis:

Předmětem zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Jedná se zejména o inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „Silnice III/0489 – rekonstrukce mostu ev.č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákona
č. 309/2006 Sb.“). Technický dozor investora bude vykonáván jako občasný výkon, tj. 43 návštěv poskytovatele služby na místě stavby, a to vždy po min. 2 hodinách a dále přítomnost na pravidelných kontrolních dnech stavby. Součástí služby je i řešení případných reklamací díla po dobu běhu záruční lhůty. Koordinace předání a převzetí staveniště. Součástí služby je dále příprava podkladů pro více/méně práce a žádosti o vydání kolaudačních souhlasů a rozhodnutí k předčasnému užívání stavby vč. zajištění všech potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek DOSS. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se předpokládá v rozsahu 27 návštěv. V nabídkové ceně za návštěvy budou zahrnuty veškeré náklady účastníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění svého závazku, včetně správních poplatků a případných dalších výloh souvisejících s předmětem smlouvy (např. zpracování plánů BOZP, cesta, cestovní čas, ohlášení OIP, závěrečná zpráva, výkon dozoru počítá se min. 1 hodina atd.).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.02.2024

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Výkon Koordinátora BOZP a Technického dozoru stavebníka v rámci akce: “Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje place Hlavní město Praha
Výkon technického dozoru Stavebníka a Koordinátora BOZP stavby “ Intenzifikace a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň,část“A“ Intenzifikace ČOV place Hlavní město Praha
Zajištění technického dozoru na stavbě „Cyklostezka Čáslav – Filipov place Celá Česká republika
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbě „Mateřská škola Čáslav formou Design&Build place Celá Česká republika
Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbě „Mateřská škola Čáslav formou Design&Build place Celá Česká republika
VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA, AUTOR-SKÉHO DOZORU PROJEKTANTA A KOORDINÁTORA BOZP PRO STAVEBNÍ PRÁCE NA AKCI REKONSTRUKCE JOHANITSKÉ KOMENDY V ČESKÉM DUBU place Liberecký kraj
Technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavební dílo „Plynové kotelny Střekov place Ústecký kraj
TDS, BOZP Silnice II/453 – rekonstrukce mostu ev. č. 453-015 přes řeku Opavici v obci Heřmanovice place Moravskoslezský kraj
TDS, BOZP Silnice III/37020 – rekonstrukce mostu ev. č. 37020-3 přes Moravický potok v obci Dolní Moravice place Moravskoslezský kraj
TDS, BOZP Silnice III/4688 – rekonstrukce mostu ev. č. 4688-2 přes vlečku ČD a Kovony v Karviné place Moravskoslezský kraj