Veřená zakázka

TDS, BOZP POLOZÁTKOVÁ ZASTÁVKA PZ MOŠNOV, UL. GEN. FAJTLA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71251000-2 - Architektonické služby a stavební dozor,
71315400-3 - Stavební dozor,
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví,
71322100-2 - Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce,
71520000-9 - Stavební dohled
Popis:

Předmětem zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Jedná se zejména o inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „POLOZÁTKOVÁ ZASTÁVKA PZ MOŠNOV, UL. GEN. FAJTLA“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
č. 309/2006 Sb.“).
Technický dozor investora bude vykonáván jako občasný výkon, tj. 28 návštěv poskytovatele služby na místě stavby, a to vždy po min. 2 hodinách a dále přítomnost na pravidelných kontrolních dnech stavby. Součástí služby je i řešení případných reklamací díla po dobu běhu záruční lhůty. Koordinace předání a převzetí staveniště. Součástí služby je dále příprava podkladů pro více/méně práce a žádosti o vydání kolaudačních souhlasů a rozhodnutí k předčasnému užívání stavby vč. zajištění všech potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek DOSS.
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se předpokládá v rozsahu 18 návštěv. V nabídkové ceně za návštěvy budou zahrnuty veškeré náklady účastníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění svého závazku, včetně správních poplatků a případných dalších výloh souvisejících s předmětem smlouvy (např. zpracování plánů BOZP, cesta, cestovní čas, ohlášení OIP, závěrečná zpráva, výkon dozoru počítá se min. 1 hodina atd.).
Předmětem činnosti jsou i nezbytné kancelářské práce, přičemž rozsah těchto kancelářských prací odpovídá v součtu 92 hod (TDS+BOZP).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.07.2024