Veřená zakázka

Supervize sanace areálu AERO Vodochody

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
90714500-0 - Kontrola kvality z hlediska životního prostředí
Popis:

Zakázka je zadávána v rámci procesu odstraňování starých ekologických zátěží, na základě uzavřené ekologické smlouvy č. 0201/98/01. Předmětem zakázky je kompletní výkon supervizních činností při realizaci zakázky „SEZ – AERO Vodochody, a.s. – sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže“. Rozsah supervizních činností je dán projektem supervize a položkovým rozpočtem. Rozsah plnění je vymezen projektovou dokumentací s názvem „Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky - Supervize sanačních prací na lokalitě areálu AERO Vodochody“, zpracovanou společností KHSanace s.r.o. 4. 8. 2020 a položkovým rozpočtem, které jsou přílohami této výzvy. Realizace předmětu zakázky musí být v souladu se Směrnicí MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci, která je k dispozici na adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace (dále jen „Směrnice“). Supervizor je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků. Supervizor musí při podání nabídky a realizaci zakázky splňovat podmínky nepodjatosti a nestrannosti ve smyslu přílohy č. 2 Směrnice (viz body 2.7 a 2.8 závazného návrhu smlouvy). Dodavatelem sanačních prací je společnost sdružení EKS-GG-AERO, se správcem: EKOSYSTEM s.r.o., IČO: 44851804, další účastník: GEOSAN GROUP a.s., IČO: 28169522. Supervizor nesmí být s dodavatelem kontrolovaných prací v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl způsobit jeho podjatost, a musí se zavázat, že po celou dobu plnění této zakázky v podnikatelském seskupení ani v jiném obdobném vztahu s tímto dodavatelem nebude. Dokumenty s podrobnějšími informacemi o předmětu plnění zadavatel současně s touto výzvou uveřejní na Profilu zadavatele jako přílohu této výzvy. Těmito dokumenty jsou: - projektová dokumentace s názvem „Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky - Supervize sanačních prací na lokalitě areálu AERO Vodochody“ (KHSanace s.r.o., 4. 8. 2020), - závazný návrh smlouvy, - položkový rozpočet (dále jen „rozpočet“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2021