Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Studie proveditelnosti pro nakládání s komunálním odpadem ve městě Vsetín II.


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
1. Předmětem zakázky je zpracování Studie proveditelnosti pro nakládání s komunálním odpadem ve městě Vsetín.
2. Cíl studie:
Studie bude komplexně řešit nakládání se všemi složkami komunálního odpadu na celém území města města Vsetín. Výstupy studie budou využity pro zlepšení ekologických a ekonomických parametrů sběru, dalšího využití a likvidace odpadu.
3. Požadavky na obsah a rozsah zpracování dokumentu: struktura dokumentu „STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VE MĚSTĚ VSETÍN“ bude splňovat veškeré požadavky obecně kladené teorií i praxí na tento typ dokumentů. Rámcově tak dokument „STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VE MĚSTĚ VSETÍN“ bude obsahovat tyto části:
1. ÚVOD
1.1. Účel studie proveditelnosti odpadového hospodářství města – na základě platného Plánu odpadového hospodářství města Vsetín je nutno prakticky řešit nakládání s jednotlivými složkami komunálního odpadu, stanovit návrh na efektivní řízení odpadového hospodářství a vytvořit výhled pro realizaci budoucích opatření.
1.2. Základní pojmy, současný legislativní rámec nakládání s komunálním odpadem

2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1. Všeobecné informace - stručná charakteristika města
2.2. Stávající systém odpadového hospodářství města – identifikace hlavních problémových oblastí
2.3. Technické služby města ( s.r.o. a p.o.) – analýza činností ve vztahu k odpadovému hospodářství města
2.4. Produkce odpadů – analýza nakládání se všemi složkami komunálního odpadu v kontextu plnění cílů Plánu odpadového hospodářství
2.5. Zpracování odpadů z okolních obcí a firem
2.6. Analýza energetických systémů ve městě Vsetín a okolí

3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY A CÍLE
3.1. Legislativní předpoklady
3.2. Cíle a legislativní výhled v kontextu plnění závazků města Vsetín

4. NÁVRHOVÁ ČÁST
4.1. Opatření k cíli „Optimalizace nakládání s komunálním odpadem“ ,
4.2. Opatření k cíli „Zvyšování materiálového využití odpadů“
4.3. Opatření k cíli „Snižování množství BRKO ukládaného na skládky“ – dílčí studie proveditelnosti:
4.4. Realizace systému sběru biologicky rozložitelného odpadu na území města Vsetína pro účely jeho využití zejména v bioplynové stanici
4.5. Realizace systému komunitních kompostérů na sídlištích a v hustě obydlených oblastech města Vsetína.
4.6. Opatření k cíli „Snižování množství směsného komunálního odpadu“
4.7. Ekonomické nástroje, technicko – ekonomická analýza různých způsobů nakládání se směsným komunálním odpadem (MBÚ, zplyňovací technologie, ZeroWaste, ZEVO, likvidace skládkováním atd.)
4.8. Návrh provozního modelu
4.9. Dotační management
4.10. Enviromentální výchova

5. AKČNÍ PLÁN – POSTUP REALIZACE
5.1. Časový harmonogram doporučených opatření
5.2. Harmonogram činností v jednotlivých letech
5.3. Předpoklad finančních nákladů jednotlivých opatření
4. Požadovaný minimální rozsah dokumentu činí 70 normostran A4 dle ČSN (bez příloh).
5. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo, zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu pracovních jednání k upřesnění požadavků. Tato pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele nebo v sídle Technických služeb Vsetín s.r.o, Bobrky 460.
6. Další podmínky realizace zakázky:
a. Projednání „Analytické části“ se zadavatelem – min. 1 konzultace v sídle zadavatele
b. Projednání „Návrhové části“ se zadavatelem – min. 3 konzultace v sídle zadavatele
7. Zpracovaná studie bude vypracována a předána v 6 ks v papírovém vyhotovení + 1 ks digitálně, v elektronické podobě buď na CD.
8. Výsledný dokument bude v případě požadavku zadavatele prezentován dodavatelem řídícím orgánům města (rada/zastupitelstvo města).

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 20.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 02.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.