Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Studie přírodě blízkých opatření v povodí Blšanky (VD Mukoděly)


Kategorie

Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem akce je zpracování a zajištění „Studie přírodě blízkých opatření v povodí Blšanky (VD Mukoděly)“ – dílčí povodí Blšanky nad profilem hráze plánovaného vodního díla Mukoděly (dále jen „Dílo“).

Zhotovitel zajistí vypracování studie podle této osnovy:
1. Popisná část díla
Bude provedeno shromáždění podkladů a informací pro řešené území. K tomu budou zvoleny a využity zejména následující základní podklady a postupy:
• mapové podklady
• terénní průzkum
• geodetické podklady
• datové a digitální podklady

Dále se jedná zejména o rekognoskaci a popis současného stavu řešeného území a
jeho předpokládaného výhledového stavu pro střednědobý časový horizont.

1.1 Charakteristiky řešeného území
• klimatické poměry
• geologické a pedologické poměry
• současné využití ploch
• sídelní struktura a demografické poměry (v podrobnosti do částí obcí)
• hospodářské poměry (průmysl, zemědělství, lesnictví, doprava, energetika a
produktovody)
• chráněná území ochrany přírody (zvláště chráněná území, soustava
NATURA 2000) a územní systémy ekologické stability (ÚSES)
• ostatní relevantní podklady (např. územně plánovací dokumentace)

1.2 Vodní poměry a užívání vod v řešeném území
• hydrologické a hydrogeologické poměry
• vybraná chráněná území dle vodního zákona (vodní zdroje povrchových a podzemních vod pro pitné a ostatní účely a jejich ochranná pásma, zranitelné oblasti, povrchové vody využívané ke koupání, povrchové vody pro podporu života ryb, záplavová území)
• regulace odtoku a akumulace povrchových vod
• odvodnění a závlahy zemědělského půdního fondu (ZPF)
• ohroženost půd vodní erozí
• odběry povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod
• hydrologická a vodohospodářská bilance
• zdroje znečištění povrchových a podzemních vod
• stav jakosti vod povrchových vod a jeho vývoj v posledních 10 letech
• hydromorfologická analýza
• transport erozních splavenin a erozního fosforu

Součástí popisné části bude rešerše a vyhodnocení dosud provedených prací a studií a souhrnné zhodnocení současné schopnosti zadržování vody a zpomalování odtoku vody v řešeném území.

2. Analytická a návrhová část díla
2.1. Návrh revitalizací a renaturací vodních toků
Posouzeny budou vodní toky v řešeném území z hlediska možných revitalizací a renaturací v celé délce. Budou provedeny analýzy současného stavu vodních toků a jejich nivních území a identifikovány úseky vodních toků vhodné pro revitalizaci a renaturaci. Následně pak budou navržena jednotlivá revitalizační opatření ve variantách, která budou projednána s významnými dotčenými subjekty (dotčení správci VT, dotčené obce, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vlastníci pozemků, příp. Újezdní úřad Hradiště), a bude provedeno ekonomické zhodnocení revitalizačních opatření, jejich přínosů, posouzení jejich realizovatelnosti a identifikace problémů a rizik.
Bude rovněž provedeno zhodnocení souladu současných územně plánovacích podkladů s navrhovanými opatřeními.

Návrh bude obsahovat:
• opatření pro zvýšení retenčních schopností vodních toků
• opatření pro zvýšení retenčních schopností údolní nivy
• opatření ke zlepšení hydromorfologie vodních toků
• opatření ke snížení transportu plavenin a splavenin
• vytvoření biotopů pro zvýšení biodiverzity

2.2 Opatření ke snížení vodní eroze a látkového odnosu
Na základě vyhodnocení analýzy využití ploch a erozní ohroženosti řešeného území bude provedeno posouzení stávajícího stavu hospodaření na příslušných zemědělských plochách. Budou rovněž identifikováni významní uživatelé pozemků na základě analýzy půdních bloků (LPIS).
Navržená opatření budou projednána s významnými dotčenými subjekty (vlastníci, uživatelé pozemků) a bude provedeno ekonomické zhodnocení navržených opatření, posouzení jejich realizovatelnosti s ohledem na majetkoprávní vztahy, jejich přínosů, identifikace dalších problémů a rizik. Bude provedeno zhodnocení souladu současných územně plánovacích dokumentací s navrhovanými opatřeními.

Návrh bude obsahovat:
• retenční a protierozní opatření na ZPF v ploše povodí, návrh změny kultur
• ochrana údolnic, návrh obnovy nebo nové výstavby malých vodních nádrží
• opatření podél vodních toků (pobřežní pozemky)
• revizi melioračních opatření
• návrh konkrétního řešení v případě kolize navrhovaných opatření s územně plánovacími dokumentacemi

2.3 Opatření na snížení zátěže z bodových zdrojů znečištění v zájmovém území
Bude provedeno vyhodnocení stávajícího nakládání s odpadními a srážkovými vodami v jednotlivých sídlech (v podrobnosti do částí obcí), budou identifikovány významné zdroje bodového znečištění a jejich vliv na jakost povrchových vod. Současně budou vyhodnocena data průzkumného monitoringu jakosti povrchových vod v povodí. Z těchto výsledků bude provedena detailní analýza vlivů a dopadů na jakost vody plánovaného vodního díla Mukoděly. Navržená opatření budou projednána s významnými dotčenými subjekty (obce, vojenský újezd) a bude provedeno ekonomické zhodnocení navržených opatření, posouzení jejich realizovatelnosti, přínosů a identifikace problémů a rizik.

Návrh bude obsahovat:
• opatření pro zlepšení zneškodňování odpadních vod
• opatření pro hospodaření se srážkovými vodami


3. Závěrečné vyhodnocení opatření

Na základě výsledků analytické a návrhové části zhotovitel sestaví seznam:
• všech možných opatření v řešeném území
• reálně proveditelných opatření v řešeném území

Pro tyto dvě skupiny opatření zhotovitel zhodnotí jejich přínos k zadržování
vody a zpomalování odtoku vody v řešeném území a zachování potřebné jakosti vody
ve vodním díle Mukoděly, na základě toho stanoví jejich priority a dle charakteru opatření navrhne investora (nositele) jednotlivých opatření.
Pro jednotlivá navržená opatření bude zpracována odpovídající výkresová dokumentace (situace, podélný řez, vzorové příčné řezy). Výstupy jak z popisné, tak i z analytické a návrhové části budou zpracovány v prostředí GIS (typ, rozsah, struktura dat budou dojednány na výrobních výborech s vybraným zhotovitelem).

Součástí plnění díla jsou také případné posudky, výsledky jednání, zápisy nebo záznamy z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 13.02.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.