Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy mostu ev.č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně – Těšíkov II


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci: „Stavební úpravy mostu ev.č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně - Těšíkov“.
Předmětem stavební úpravy mostu je provedení opatření k odstranění havarijního stavu mostu.
Název mostu - Most ev.č. Vs-01-Tem, Evidenční číslo mostu - Vs-01-Tem
Staničení je ve směru z ulice Potůčky na ulici Josefa Sousedíka. Začátek posuzovaného úseku je na konci ulice Potůčky totožné se začátkem nájezdové rampy na most. Konec úseku je na konci sjezdové rampy na ulici Josefa Sousedíka. V terénu je posuzovaný úsek vymezen hranicemi parcel č. 2369/1, 4302 ve vlastnictví Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín, dále parcelou č. 14636 ve vlastnictví PROMET FOUNDRY a.s., Jiráskova 1327, 75501 Vsetín a parcelou č.14632/1, ve vlastnictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. vše v k.ú. Vsetín.
Zhodnocení stávajícího stavu:
Dle závěru z mimořádné prohlídky byla zjištěna silná degradace betonu u středových podpěr OP2 a OP3 v úrovni terénu – dochází k oslabení průřezu pilířů a hrozí havárie mostu při průjezdu těžkých vozidel. Dále byla zjištěna silná degradace betonu a koroze výztuže v místě původních odvodňovačů ze spod na NK. Na trámy NK zatéká přes nefunkční přímo pojížděnou izolaci a hrozí k odpadávání betonu do kolejiště. V minulosti byla provedena sanace říms, nyní se sanační malta s původním betonem odlupují a části říms se rozpadají. Hrozí odpadávání části říms do kolejiště.
Na základě mimořádné prohlídky došlo k uzavření mostu a byl vyhlášen havarijní stav mostu. Na mostě je nyní uzavřen veškerý provoz pro automobilovou dopravu – nyní je na mostě prozatím puštěn provoz pěších a cyklistů. Na podzim 2019 a na jaře 2020 došlo k otlučení nesoudržného betonu, aby byl zamezen spad do kolejiště. Nyní je nutné zajištění havarijního stavu pro zamezení spadu betonu do kolejiště – další otloukání nesoudržného betonu již není efektivní (spad betonu do kolejiště již může nastat kdykoliv).
Návrh opravy:
Opěry a podpěry:
Stávající středové podpěry OP2 a OP3 ve styku se zemí budou do výšky cca 1,0m otrýskány a otlučeny od nesoudržného betonu a dojde k jejich reprofilaci. Zbylá část středových podpěr bude otrýskána a sanována.
NK:
Stávající nosná konstrukce (ŽB trámová deska o třech polích) zůstane zachována. Na stávající NK bude vytvořena nová kotvená železobetonová monolitická spádová deska. Na spádové desce bude provedena nová hydroizolace, která bude zatažená na stávající římsy a na novou přechodovou oblast. Spodní hrana nosné konstrukce bude otrýskána a sanována.
Přechodová oblast:
Budou vytvořeny nové závěrné zídky výšky cca 2,0 m s integrovanými přechodovými deskami dálky cca 2,0m.
Římsy:
Na obou stranách mostu jsou nyní železobetonové římsy. V rámci stavebních úprav dojde k obalení stávajících říms cetris deskami, aby nedocházelo k odpadu betonu do kolejiště. Na stávající římsy budou osazeny silniční obrubníky jako zarážka pro vozidla.
Vozovka:
Před a za mostem bude na délce cca 10,0m vytvořena nová skladba komunikace pro navázání na niveletu na mostě. Na mostě bude dvouvrstvá vozovka z asfaltobetonu.
Zábradlí:
Stávající zábradlí a protidotykové zábrany budou ošetřeny a natřeny. Dále dojde k opravě zábradlí po nárazu vozidla v délce cca 6,0m.
Specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v těchto dokumentech:
a) Příloha číslo 1 – Soupis prací, dodávek a služeb, , včetně výkazu výměr – „Stavební úpravy mostu ev.č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně - Těšíkov“.
b) Příloha číslo 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby – „„Stavební úpravy mostu ev.č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně - Těšíkov“ vypracovala společnost: MSS-projekt s.r.o, Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín.
c) Příloha číslo 3 – Harmonogram výstavby
d) Příloha číslo 4 – Smlouva o dílo
Předmět zakázky musí splňovat podmínky, které jsou v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými technickými normami a obecně závaznými předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Použité materiály musí být certifikovány.
Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné slepý soupis prací v elektronické podobě. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad slepého soupisu prací s textovou a výkresovou částí PD stavby. Zadavatel zakazuje změnit strukturu soupisu prací.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 03.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 07.09.2020 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.