Veřená zakázka

SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická ÚL – výměna a úprava vnitřních rozvodů, Čelakovského 5 - TDS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS), na výše uvedené akci v rozsahu ode dne účinnosti smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků. Předmětem stavebních prací je výměna všech vnitřních rozvodů technických instalací - ZTI včetně plynu, VZT, elektroinstalace, slaboproudu a rozvodů tepla včetně předávací stanice. Součástí akce bude zavedení vody do učeben, ve kterých chybí, úprava stávajících sociálních zařízení, opravy poškozených podlahových konstrukcí a další související stavební práce, jako omítky, malby obklady a podlahové krytiny v nutném rozsahu. Předpoklad realizace stavebních prací – od 2/2022 do 12/2022. Předpokládaná hodnota dle rozpočtu projektové dokumentace: 24 589 938,00 Kč bez DPH. Součástí předmětu plnění je dále technická a administrativní pomoc, a to:  kontrola PD a kontrola souladu mezi technickými zprávami a soupisem prací, výkazem výměr včetně zápisu o kontrole a zajištění případných úprav projektové dokumentace v rámci reklamačního řízení se zpracovatelem projektové doku-mentace;  spolupráce s pověřeným pracovníkem KÚÚK a zpracování podkladů pro zaháje-ní výběrového nebo zadávacího řízení na stavební práce a na koordinátora BOZP;  účast na jednání komisí v rámci otevírání obálek s nabídkami, hodnocení a po-souzení nabídek v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek kraje;  kompletace všech podkladů (vícepráce, méněpráce, apod.) nutných k uzavření dodatků ke smlouvě. Rozsah výkonu TDS a povinnosti v rámci technické a administrativní pomoci jsou ob-sahem závazného textu smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.06.2021