Veřená zakázka

Soubor staveb: A.Dopl. závor vč. rek. povrchu přej. v km 3,376 (P7233) na tr. Koj.–Val.Mez.; B.Dopl. závor vč. rek povrchu přej. v km 52,581 (P7293) na tr. Koj.–Val.Mez.; C.Dopl. závor vč. rek. povrchu přej. v km 6,167 (P8048) na tr. Bylnice–H.Lideč

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Do Názvu nebylo, z kapacitních důvodů dané buňky, možné vepsat celý název veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu byl název zkrácen a celý název uvádíme zde:
Soubor staveb: A. „Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí“, B. „Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 52,581 (P7293) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí“, C. „Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048) na trati Bylnice – Horní Lideč“
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností.
Specifikace předmětu:
A.„Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 3,376 (P7233) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS se závorami, 3. kategorie, typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Vnitřní výstroj nově navrženého PZS se umístí do nového betonového reléového domku s řízeným temperováním poblíž přejezdu. Pro napájení technologie PZS bude rekonstruována stávající elektrická přípojka. Není nutné žádat o navýšení příkonu. V místě přejezdu dojde k výměně železničního svršku na délku kolejového pole ve vazbě na soustavu železničního svršku v navazující koleji. Dojde k odstranění všech dřevěných pražců za betonové. Bude provedena směrová a výšková úprava koleje v přejezdu a v navazujících úsecích s doplněním kolejového lože. Na základě geotechnického průzkumu bude realizována sanace železničního spodku provedením ZKPP a zřízeno jeho odvodnění. Bude provedena montáž nové pryžové přejezdové konstrukce s uložením vnějších panelů na závěrných zídkách. Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu s plynulým navázáním na přilehlé úseky komunikace.

B. „Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 52,581 (P7293) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS se závorami, 3. kategorie typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2.. Vnitřní výstroj nově navrženého PZS se umístí do nového betonového reléového domku s řízeným temperováním poblíž přejezdu. Pro napájení technologie PZS bude rekonstruována stávající elektrická přípojka. Není nutné žádat o navýšení příkonu. Doplnění přejezdové pryžové konstrukce a dobudování chodníku po závorová břevna.

C. „Doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu přejezdu v km 6,167 (P8048) na trati Bylnice – Horní Lideč“
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS se závorami, 3. kategorie typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Poblíž přejezdu bude vybudován nový zateplený betonový reléový domek s řízeným temperováním. Pro napájení technologie PZS bude rekonstruována stávající elektrická přípojka. Není nutné žádat o navýšení příkonu. V místě přejezdu dojde k výměně železničního svršku na délku min. kolejového pole ve vazbě na soustavu železničního svršku v navazující koleji. Nové pražce budou betonové. Bude provedena směrová a výšková úprava koleje v přejezdu a v navazujících úsecích s doplněním kolejového lože. Na základě geotechnického průzkumu bude realizována sanace železničního spodku provedením ZKPP a zřízeno jeho odvodnění včetně vyústění. Bude provedena směrová a výšková úprava koleje v přejezdu a v navazujících úsecích s doplněním kolejového lože a úpravou BK. Dále bude provedena montáž nové přejezdové pryžové konstrukce a položení nových vrstev konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu v takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky.

Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006).
Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňující vliv stavby na životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů stavební části (SO) a technologické části (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou zjednodušenou dokumentaci. Součástí projektových prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě. Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.
Zhotovení souboru staveb bude provedeno v souladu se zjednodušenou dokumentací zpracovanou pro jednotlivé stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.04.2021