Veřená zakázka

Soubor 4 staveb: Doplnění závor na PZS A) (P7602) v km 0,920 B) (P7604) v km 1,490 C) PZS (P7610) v km 3,650 D) (P7628) v km 13,669 trati Olomouc – Drahanovice

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Do Názvu se z kapacitních důvodů dané buňky nevešel celý název veřejné zakázky, proto byl název zkrácen a celý název uvádíme zde:
Soubor 4 staveb: A) „Doplnění závor na PZS (P7602) v km 0,920 trati Olomouc – Drahanovice“ B) „Doplnění závor na PZS (P7604) v km 1,490 trati Olomouc – Drahanovice“ C) „Doplnění závor na PZS (P7610) v km 3,650 trati Olomouc – Drahanovice“ D) „Doplnění závor na PZS (P7628) v km 13,669 trati Olomouc – Drahanovice“

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností.

A. Doplnění závor na PZS (P7602) v km 0,920 trati Olomouc – Drahanovice
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS se závorami, 3. kategorie, typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Vnitřní výstroj nově navrženého PZS se umístí do nového betonového reléového domku s řízeným temperováním poblíž přejezdu. Napájení technologie PZS bude provedeno z lokální distribuční sítě železnice 6 kV prostřednictvím traťové trafostanice bez navýšení rezervovaného příkonu. V místě přejezdu dojde k výměně opotřebovaných součástí železničního svršku. Bude provedena směrová a výšková úprava koleje v přejezdu a v navazujících úsecích s doplněním kolejového lože a úpravou BK. Bude provedena montáž nové pryžové přejezdové konstrukce s uložením vnějších panelů na závěrných zídkách. Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu s plynulým navázáním na přilehlé úseky komunikace.

B. Doplnění závor na PZS (P7604) v km 1,490 trati Olomouc – Drahanovice
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS se závorami, 3. kategorie typu PZS 3ZNI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Pro zjišťování volnosti přibližovacích úseků budou využity stávající počítače náprav. Vnitřní výstroj upraveného PZS se přednostně umístí do rekonstruovaného reléového domku. Napájení technologie PZS bude provedeno z lokální distribuční sítě železnice 6 kV prostřednictvím traťové trafostanice bez navýšení rezervovaného příkonu. V místě přejezdu dojde k výměně opotřebovaných součástí železničního svršku včetně pražcových kotev. Bude provedena směrová a výšková úprava koleje v přejezdu a v navazujících úsecích s doplněním kolejového lože a úpravou BK. Bude provedena montáž nové pryžové přejezdové konstrukce s uložením vnějších panelů na závěrných zídkách. Současně proběhne bezbariérové napojení chodníku. Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu s plynulým navázáním na přilehlé úseky komunikace. Prověření vzdálenosti sjezdu účelové komunikace u přejezdu a doplnění potřebného dopravního značení.

C. Doplnění závor na PZS (P7610) v km 3,650 trati Olomouc – Drahanovice
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS, 3. kategorie typu PZS 3ZNI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Pro zjišťování volnosti přibližovacích úseků budou využity stávající počítače náprav. Vnitřní výstroj upraveného PZS se přednostně umístí do rekonstruovaného reléového domku. Pro napájení technologie PZS bude upravena stávající elektrická přípojka NN. V místě přejezdu dojde k výměně opotřebovaných součástí železničního svršku. Bude provedena směrová a výšková úprava koleje v přejezdu a v navazujících úsecích s doplněním kolejového lože a úpravou BK. Bude provedena montáž nové pryžové přejezdové konstrukce s uložením vnějších panelů na závěrných zídkách. Současně proběhne bezbariérové napojení chodníku. Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu s plynulým navázáním na přilehlé úseky komunikace. Vzhledem k nedostatečné vzdálenosti křižovatky ulic Na Vozovce a U Místní dráhy od přejezdu bude v rámci stavby projednáno a upraveno dopravní značení omezující pravé odbočení z přejezdu.

D. Doplnění závor na PZS (P7628) v km 13,669 trati Olomouc – Drahanovice
Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez závor bude nahrazeno novým PZS, 3. kategorie typu PZS 3ZNI dle ČSN 34 2650 ed. 2. Poblíž přejezdu bude vybudován nový zateplený betonový reléový domek s řízeným temperováním. Pro napájení technologie PZS a nový RD bude vybudována nová elektrická přípojka. V místě přejezdu dojde k výměně železničního svršku za nový na délku kolejového pole ve vazbě na soustavu železničního svršku v navazující koleji. Nové pražce budou betonové a dojde k odstranění všech dřevěných pražců. Bude provedena montáž nové pryžové přejezdové konstrukce uložením vnějších panelů na závěrných zídkách. Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu s plynulým navázáním na přilehlé úseky komunikace. Vzhledem k nedostatečné vzdálenosti sjezdu účelové komunikace od přejezdu bude v rámci stavby projednáno a upraveno dopravní značení pro bezpečný průjezd přes přejezd.

Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006).

Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňující vliv stavby na životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů stavební části (SO) a technologické části (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou zjednodušenou dokumentaci. Součástí projektových prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě. Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.

Zhotovení souboru staveb bude provedeno v souladu se zjednodušenou dokumentací zpracovanou pro jednotlivé stavby.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.04.2021