Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Soubor staveb: A.Dopl. závor na přej. P6696 v km 2,367,P6699 v km 5,089 tr. Suchdol n.O.–Budišov n.B.;B.Rek. PZS přej. P6703 v km 7,244 tr. Suchdol n.O.–Budišov n.B.;C.Dopl. závor na přej. P6737 v km 27,618, P6749 v km 37,861 tr. Suchdol n.O.–Budišov n.B.


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Do Názvu nebylo, z kapacitních důvodů dané buňky, možné vepsat celý název veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu byl název zkrácen a celý název uvádíme zde: Soubor staveb: A. „Doplnění závor na přejezdech P6696 v km 2,367 a P6699 v km 5,089 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“, B. „Rekonstrukce PZS přejezdu P6703 v km 7,244 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“, C. „Doplnění závor na přejezdech P6737 v km 27,618 a P6749 v km 37,861 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“.
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností.
Předmětem Díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení souboru staveb:
A: „Doplnění závor na přejezdech P6696 v km 2,367 a P6699 v km 5,089 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“
Předmětem stavby je stávající přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor upravit a doplnit na přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie 3ZBLI se závorami, dle ČSN 34 2650 ed.2.
B: „Rekonstrukce PZS přejezdu P6703 v km 7,244 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“
Předmětem stavby je náhrada stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor novým přejezdovým zabezpečovací zařízení 3. kategorie 3ZBLI se závorami, dle ČSN 34 2650 ed.2.
C: „Doplnění závor na přejezdech P6737 v km 27,618 a P6749 v km 37,861 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou“
Předmětem stavby je stávající přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor upravit a doplnit na přejezdové zabezpečovací zařízením 3. kategorie se závorami 3ZBLI dle ČSN 34 2650 ed.2. U přejezdu P6749v km 37,861 bude provedena rekonstrukce železničního svršku a přejezdu.
Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006). Projektová dokumentace stavby bude zpracována v kompletním rozsahu určující stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jsou jednoznačně vymezeny předmětem veřejné zakázky dle zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňující vliv stavby na životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů stavební části (SO) a technologické části (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou zjednodušenou dokumentaci. Součástí projektových prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě. Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.
Zhotovení souboru staveb bude provedeno v souladu se zjednodušenou dokumentací zpracovanou pro jednotlivé stavby.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 24.03.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.