Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Soubor 6 staveb „Doplnění závor na přejezdu v km A)19,503(P5013)tr.Heř.Městec-Moravany; B)3,955(P5030)tr.Přelouč-Prachovice; C) 41,763(P6917)tr. Svitavy-Žď.u Skutče; D)48,763(P6917); E)59,750(P5321); F)71,113(P5332) tr. Hav.Brod.-Pard.Ros.nL.


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Do Názvu se z kapacitních důvodů dané buňky nevešel celý název veřejné zakázky, proto byl název zkrácen a celý název uvádíme zde:
Soubor 6 staveb:
A. „Doplnění závor na přejezdu v km 19,503 (P5013) trati Heřmanův Městec – Moravany“
B. „Doplnění závor na přejezdu v km 3,955 (P5030) trati Přelouč – Prachovice“
C. „Doplnění závor na přejezdu v km 41,763 (P6917) trati Svitavy – Žďárec u Skutče“
D. „Doplnění závor na přejezdu v km 48,085 (P5305) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“
E. „Doplnění závor na přejezdu v km 59,750 (P5321) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“
F. „Doplnění závor na přejezdu v km 71,113 (P5332) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností.

A. Předmětem stavby s názvem „Doplnění závor na přejezdu v km 19,503 (P5013) trati Heřmanův Městec – Moravany“ (P5013) je doplnění zabezpečení železničního přejezdu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Bude zřízen nový reléový domek a stávající bude demontován. Bude provedena nová kabelizace a zřízen napájecí zásuvka pro mobilní náhradní zdroj.

B. Předmětem stavby (P5030) s názvem „Doplnění závor na přejezdu v km 3,955 (P5030) trati Přelouč – Prachovice“ je doplnění zabezpečení železničního přejezdu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Bude zřízen nový reléový domek. Bude provedena nová kabelizace, zřízen napájecí zásuvka pro mobilní náhradní zdroj a úprava SW v žst. Choltice.

C. Předmětem stavby (P6917) s názvem „Doplnění závor na přejezdu v km 41,763 (P6917) trati Svitavy – Žďárec u Skutče“ je doplnění zabezpečení železničního přejezdu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Přejezd bude doplněn o kamerový systém. Bude zřízena napájecí zásuvka pro mobilní náhradní zdroj.

D. Předmětem stavby (P5305) s názvem „Doplnění závor na přejezdu v km 48,085 (P5305) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“ je doplnění zabezpečení železničního přejezdu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Bude zřízena napájecí zásuvka pro mobilní náhradní zdroj.

E. Předmětem stavby (P5321) s názvem „Doplnění závor na přejezdu v km 59,750 (P5321) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“ je doplnění zabezpečení železničního přejezdu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Bude zřízena napájecí zásuvka pro mobilní náhradní zdroj a úprava SW v žst. Cejřov a DOZ Žďárec u Skutče.

F. Předmětem stavby (P5332) s názvem „Doplnění závor na přejezdu v km 71,113 (P5332) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“ je doplnění zabezpečení železničního přejezdu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami. Bude zřízena napájecí zásuvka pro mobilní náhradní zdroj.

Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006).

Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňující vliv stavby na životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů stavební části (SO) a technologické části (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou zjednodušenou dokumentaci. Součástí projektových prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele. Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě. Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.

Zhotovení souboru staveb bude provedeno v souladu se zjednodušenou dokumentací zpracovanou pro jednotlivé stavby.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 15.03.2021 (10:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.