Veřená zakázka

Soubor 4 staveb: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, Mládežnická (trafost.); Břeclav, opravna trak. vedení; Žďár nad Sázavou, trafost. a garáž; Brno, M. Kuncové (provoz. budova)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Do názvu z kapacitních důvodů dané buňky nebylo možné vepsat celý název veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu byl název zkrácen a celý název uvádíme zde:
Soubor staveb:
Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, Mládežnická (trafostanice)“
Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Břeclav, opravna trakčního vedení“
Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Žďár nad Sázavou, trafostanice a garáž“
Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brno, M. Kuncové (provozní budova)“

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 ZZVZ.

Předmětem je zhotovení příslušné projektové dokumentace vč. obstarání všech potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání, dále pak úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména:
- zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby,
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
- zajištění vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci/souhlasu s provedením ohlášené stavby,
- dodávka fotovoltaických panelů, střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu,
- elektroinstalační práce a montážní práce,
- dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí,
- úkony nezbytné k zajištění příslušných dokladů, povolení, souhlasů, vyjádření či licencí, revizí, provedení ověřovacího a zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy, výchozí revize,
- statické posouzení zvolené typové nosné konstrukce pro podmínky dané instalace,
- ve vazbě na instalaci FVE zajistí dodavatel aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru ve formě operativní karty a nechá schválit HZS,
- zajištění připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.04.2023