Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti provozovny společnosti ASC Bohuslavice a.s.


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmět zakázky jsou stavební úpravy objektu kovovýroby se zázemím společnosti ASC Bohuslavice a.s. (vedoucí ke snížení energetické náročnosti – zateplení obvodových stěn a střechy, výměna oken, dveří, osvětlení a vytápění vč. zdroje tepla), na adrese Bohuslavice č.p. 9, 549 06 (okres Náchod), a to bez přerušení a významného omezení provozu činnosti zadavatele, dle příslušné textové i výkresové části projektové dokumentace a neoceněného výkazu výměr zpracovaných autorizovanou osobou.
K provedení stavebních úprav, které jsou předmětem zakázky, bylo vydáno platné a pravomocné stavební povolení resp. Rozhodnutí o umístění stavby. V souvislosti s předmětem zakázky, na kterou bylo vydáno Městským úřadem Nové Město nad Metují Rozhodnutí o umístění stavby (dne 25. 1. 2016 nabylo právní moci), nedojde k vyjmutí dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek – rozsah dodávek a prací, kvalifikační předpoklady účastníků a požadavky na jejich prokázání, způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci respektive samostatných přílohách této zadávací dokumentace – projektové dokumentaci (příloha č. 1 této Zadávací dokumentace), soupisu prací, dodávek a služeb s neoceněným výkazem výměr (příloha č. 4 této Zadávací dokumentace) zpracovaných autorizovanou osobou, čestném prohlášení (Příloha č. 2), Krycím listě (Příloha č. 3) a závazném Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 5 této Zadávací dokumentace).

Zadavatel neumožňuje variantní nabídky spočívající v jiném, technicky a kvalitativně odlišném řešení ani dodatečném plnění (nad rámec), než uvedeném v této Zadávací dokumentaci respektive v Příloze č. 1 resp. Přílohy č. 4 této Zadávací dokumentace.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Technický dozor u zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách (zejména Příloze č. 1 a Příloze č. 4) uvedeny odkazy na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, případně je kompatibilní se zařízením, na které bude napojováno a musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 16.10.2019 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.