Veřená zakázka

Služby výzkumu pro zajištění exkavační části archeologických výzkumů a služby operativního průzkumu a dokumentace staveb pro NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývojOstatní
CPV kódy:
71351914-3 - Archeologické služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provádění exkavační části archeologických výzkumů zadavatele aoperativního průzkumu a dokumentace staveb na území hlavního města Prahy. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě zadavatele a dodavatele může být místo plnění v jiném kraji. Exkavační část archeologického výzkumu, operativního průzkumu a dokumentace staveb zahrnuje: a) provozní a materiálové zajištění zařízení staveniště v místech výzkumu pro potřeby archeologických pracovníků (pozn. nezahrnuje ohrazení plochy výzkumu a zajištění mobilních buněk, včetně sociálního zázemí), b) ruční vyhloubení archeologických sond způsobem odpovídajícím metodice archeologického výzkumu v prostředí městských lokalit se složitou stratigrafií. Ruční rozebírání historických terénů na zkoumané ploše, sondování nebo odhalování stavebních konstrukcí s průběžným vyzvedáváním movitých nálezů a průběžnou dokumentací, c) zajištění hloubení výkopů pomocí přiměřené mechanizace a dopravy včetně přepravy materiálů dle požadavků vedoucího výzkumu, d) celkovou přípravu odhalené terénní situace pro účely dokumentace, e) kresebnou, fotografickou a jinou digitální dokumentaci archeologických nemovitých nálezů a situací včetně stavebních na vertikálních i horizontálních rovinách určených vedoucím výzkumu, včetně přípravy podkladů pro tvorbu vývojového diagramu, f) formulářovou dokumentaci archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou a stavebně historickou dokumentaci dle potřeb zadavatele, g) provedení výškopisného a polohopisného geodetického zaměření odhalených archeologických situací, konstrukcí a nálezů, h) fotogrammetrii odhalovaných situací, konstrukcí atd., i) vyhledání a vyzvednutí movitých nálezů, j) evidenci, očištění a zabalení všech movitých nálezů, k) zanesení početní a druhové specifikace stratigrafických jednotek a nálezů do databázových programů, l) základní kontrolu úplnosti terénní dokumentace m) průběžné počítačové zobrazování nálezových situací (ve formátu *.dgn, *.dwg, *.cdr, *.psd), n) průběžnou evidenci, manipulaci a následný převoz získaných movitých nálezů dle požadavku zadavatele, o) zasypání sond po ukončení výzkumu (dle požadavků vedení výzkumu

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.09.2022