Veřená zakázka

Silnice III/2907 Fojtka

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

V rámci plánované rekonstrukce je komunikace rozdělena na dva úseky. Na prvním úseku dojde ke kompletní výměně její konstrukce, včetně provedení sanace podloží vrstvou drceného kameniva. Nezpevněné krajnice budou provedeny nove z odfrézovaného AB-recyklátu. Na druhém úseku dojde k obnově krytu vozovky. Úprava bude spočívat v odfrézování stávajících asfaltových vrstev a zpětné pokládce nových v celkové tl. 100 mm. Pouze v místech, kde dojde k výměně trubních propustku, bude konstrukce komunikace vyměněna vč. podkladních vrstev. Stejně tak dojde k výměně kompletní konstrukce vozovky i v místě před a za mostem ev. c. 2907-4 v km 0,755. Nezpevněné krajnice budou provedeny nove z odfrézovaného AB-recyklátu. Součástí stavebních prací bude úprava systému odvodnění komunikace. Dojde k pročištění otevřených silničních příkopu, úpravě jejich svahů a k pročištění trubních propustku pod sjezdy k sousedním nemovitostem. Pro zamezení stékání srážkové vody z povrchu komunikace na soukromé sousední pozemky bude v úseku navazujícím na mostní objekt ev. č. 2907-5 osazena oboustranně silniční obruba. V tomto úseku dojde dále k prodloužení kamenné přídlažby, která je umístěna při pravé hraně vozovky. S úpravou systému odvodnění je spojeno i kácení vzrostlých stromu. Jedná se o 9 lokalit a celkově bud pokáceno 18 stromu. Součástí akce je i rekonstrukce mostního objektu ev. č. 2907-6, kde nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří kamenná klenba o tl. cca 300 mm, pravděpodobně s rubovou obetonávkou, která slouží jako podklad pod izolaci. Stávající klenba zůstane zachována, obetonávka bude odstraněna a provedena nová o tl. cca 250mm, která bude vyztužena (2x KARI síť). Kromě čelních zdí, které budou provedeny nové, bude spodní stavba kompletně zachována a bude provedena její sanace (otryskání tlak. vodou + hloubkové přespárování + injektáž), včetně případného přezdění v místech s větším poškozením. Mostní konstrukce bude opatřena železobetonovými římsami, do kterých bude dodatečně kotveno ocel. zábradlí se svislou výplní. Na římsy budou navazovat nová gabionová křídla, na kterých bude osazeno zábradlí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.05.2021