Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Servisní a pneuservisní práce na osobních vozidlech Vojenského historického ústavu Praha značek Škoda a Volkswagen různých modifikací v autorizovaném servisu v roce 2021


Kategorie

Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o provedení servisních a pneuservisních prací na osobních vozidlech Vojenského historického ústavu Praha značek Škoda a Volkswagen různých modifikací v autorizovaném servisu v roce 2021, viz příloha: Závazná cenová nabídka. Zadavatel uzavře s vítězným uchazečem rámcovou dohodu s finančním limitem 400.000,00 Kč včetně DPH. Nabídková cena může být rozdílná od ceny finančního limitu dohody. Zadavatel bude hodnotit pouze nabídku zhotovitelů, které splňují kvalifikační požadavky uvedené v souboru Závazná cenová nabídka. Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu a vzdálenost provozovny zhotovitele od sídla zadavatele, kterým je Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3 - Žižkov. Podrobnosti kritérií hodnocení Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících vah: Číslo Název kritéria Váha v % Subkritéria K001 Nabídková cena - 70 NE K002 Vzdálenost provozovny zhotovitele od sídla zadavatele - 30 NE Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč souhlasí s obchodními podmínkami v návrhu smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky (dále jen „VOP MO“). Návrh rámcové dohody je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí účastník vyplnit, podepsat a vrátit zpět jako přílohu. V případě, že nabídková cena bude podepsána jinou osobou než statutárním orgánem účastníka, musí být součástí nabídky písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem účastníka. Součástí zadávací dokumentace je příloha „Závazná cenová nabídka“, kterou účastník vyplní, podepíše a vrátí zpět jako přílohu své nabídky. Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! Při zadání části nebo celé veřejné zakázky poddodavateli je účastník povinen uvést jako přílohu identifikační údaje tohoto poddodavatele včetně jeho požadovaných příslušných oprávnění a písemného závazku mezi účastníkem a poddodavatelem v požadovaném rozsahu veřejné zakázky nebo čestné prohlášení účastníka, že v případě vítězné nabídky uzavře s poddodavatelem písemný závazek (např. smlouvu) a jeho kopii zašle zadavateli před uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a účastníkem. V případě nedoložení výše uvedených dokumentů bude nabídka účastníka z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vymezuje právo určit vítěze v souladu se zadávacími podmínkami a po vyhodnocení rizik spojených s plněním smluvního vztahu. Zadavatel neposkytuje náhrady nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím postupu. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami 3 pracovní dny, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky lhůtu 3 pracovní dny, která se počítá ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Ostatní podmínky výslovně neupravené v zadání výběrového řízení, se řídí VOP MO verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Vysvětlení zadávací dokumentace Účastník zadávacího řízení je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace účastníka požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel si vyhrazuje právo • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; • vyžádat si od účastníka další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; • neuzavřít dohodu s účastníkem; • odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil; • v případě nesplnění kvalifikačních požadavků uvedených v souboru Závazná cenová nabídka, se jedná o nekompletní nabídku a zhotovitel bude vyřazen před hodnocením nabídek!!! Zadavatel si vyhrazuje právo k objasnění nebo doplnění údajů přiměřeně ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.; • zrušit zadávací řízení do doby uzavření smluvního vztahu. Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí účastníka v zadávacím řízení jdou k tíži účastníka. DODATEČNÉ INFORMACE: Maximální cena za plnění veřejné zakázky „Servisní a pneuservisní práce na osobních vozidlech Vojenského historického ústavu Praha značek Škoda a Volkswagen různých modifikací v autorizovaném servisu v roce 2021“ činí 400.000,- Kč. Skutečná výše celkové ceny bude tvořena na základě dílčích výzev k plnění. Maximální cena ve výši 400.000,- Kč je cenou nepřekročitelnou. Pozn. výše uvedené bude zapracováno do konečné verze rámcové dohody.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.01.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.