Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

SANACE SVAHU UL. PALACKÉHO - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
1. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pod názvem „Sanace svahu ul. Palackého“, jejíž bližší specifikace je stanovena takto:
a) Stavbou budou dotčeny parcely:
• 34, 37/3, 36, 38/1, 46/3, 49/2, 50/3, 50/4, 51, 52, 53, 54/1, 14787, 14785/2, 14786/1, 14784/4, 14792/1, 14792/2, 14792/6, 14793/1 – Město Vsetín
• 14784/2, 14784/10, 14792/2, 14792/3, 50/2 – Ředitelství silnic Zlínského kraje
• 49/1, 50/1 – soukromé pozemky
• 47/1, 47/2, 48 – soukromé pozemky
• 45/3 - Státní pozemkový úřad
Výše uvedené parcely jsou informační, zhotovitel provede geodetické zaměření parcel v rámci projektové dokumentace.
b) Návrh sanace:
a) Pro zajištění stability je na navržená kotvená záporová stěna ze zápor HEB 160, délky 10 m á 1 m, které budou osazené do vrtů průměr 300 mm. Proti vyklonění budou zápory zajištěny kotvami délek 15 m á 2 m. Kotvy musí mít únosnost Rmin = 200 kN. Svázání zápor a provázání s kotvami bude pomocí betonové stěny výšky 3,0 m, šířky 0,5 m, v délce větší, než je šířka sesuvu, tedy min 65 m.
Provedením záporové stěny bude z větší části zabráněno přenosu zatížení z komunikace do koruny svahu pravého svahu řeky Bečvy.
b) Nezbytným sanačním krokem bude prověření funkčnosti a těsnosti kanalizace, aby byl zajištěn trvalý a rychlý odvod vod z území a eliminován vtok vod do sesuvu.
c) Revize inženýrských sítí uložených v chodníku, popř. jejich přeložení nebo položení chrániček.
d) V rámci sanace svahu bude nezbytné projekčně řešit objekt chodníku ulice Palackého viz příloha číslo 4.
2. Součástí veřejné zakázky je i zajištění vstupních podkladů, doplnění geodetického zaměření stávajícího stavu v řešeném území, posudků a průzkumů a také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného opatření dle stavebního ustanovení zákona na uvedenou akci.
3. Projektová dokumentace bude vycházet z provedeného Geotechnického průzkumu ulice Palackého – I. etapa (chodník Palackého), který zpracovala společnost EDUGEOTECH s.r.o., náměstí Míru č. 7, 753 66 Hustopeče nad Bečvou.
4. Předpokládané náklady na stavební úpravy jsou cca 16.200.000,- Kč včetně DPH.
5. Předmět plnění této VZ bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze:
A. Zabezpečení vstupních podkladu (VSP)
a) zabezpečení průzkumů a sond potřebných pro vypracování dokumentace:
1. 4 kusy kopané sondy - asfaltový chodník 2x, sesuv 2x na základě posouzení a návrhu geologa, kterého zajistí zhotovitel projektové dokumentace
2. pořízení fotodokumentace
3. vyhodnocení zkoušek
4. vypracování zprávy
b) ověření stávajícího stavu inženýrských sítí
c) geodetické práce pro vypracování projektu (polohopis, výškopis)

B. Geotechnické posouzení (průzkum) musí obsahovat:
a) popis zatížení životního prostřední realizace záměru (popis případných škod na životním prostřední způsobených zásahem),
b) popis nebezpečnosti jevů ohrožujících právem chráněné zájmy (zařazení do kategorie rizika I, II nebo III – viz Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997, editor Vladimír Lysenko, vydalo MŽP v r. 1998),
c) popis charakteru vzniku svahové nestability a stupně antropogenního zavinění,
d) uvedení délky předpokládané doby stabilizace svahové nestability po provedení stabilizace a sanace.

C. Fáze projektu - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost (IČ).
D. Fáze projektu - dokumentace pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost (IČ).
E. Fáze projektu - dokumentace pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost (IČ).
Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace pro DUR nebo jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona:
a) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu také se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. v platném znění, včetně kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb. Projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Na základě podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části společného územního řízení, budou tyto podmínky po nabytí právní moci stavebního povolení zpracovány do DPS.
b) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.
c) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace organizace výstavby s vyznačenou hranicí staveniště, mobilním oplocením atd.
d) Dokumentace pro DUR a DSP bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). Dokumentace pro DPS bude zpracována v 6-listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF).
e) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání stavby dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž prostřednictvím jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace, umožňující sestavení položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění.
f) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž jejich počet sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli.
g) Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na první pracovní schůzce projektanta s objednatelem.
h) Předpokládané členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty:
1. Opěrná stěna
2. Stavební úpravy chodníku
3. Přeložky sítí
i) Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam.
j) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
F. Inženýrská činnost se bude týkat zajištění veškerých podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace), nezbytných pro územní řízení, tj. včetně podání žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle příslušného stavebního úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí územního rozhodnutí.
• kladné odborné stanovisko odboru geologie MŽP,
• případného pravomocného územního rozhodnutí popř. uzemní souhlas,
• případného pravomocného stavebního povolení,
• v případě potřeby – případné povolení kácení dřevin od příslušného správního orgánu,
• jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona.
G. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
01) Jednotlivé položky v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ - musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro první pololetí roku 2021.
02) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ musí být uvedeny všechny práce a náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.).
03) „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, bude zpracován ve dvou listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu XML případně XMLX v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.
04) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.
05) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny žádné agregované (kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS.
06) U položek v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský standard stavby).
H. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací.
6. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace.
7. Specifikace předmětu VZ je dále uvedena v těchto podkladech, které jsou součástí zadávací dokumentace:
a) návrh smlouvy o dílo (příloha č. 1)
b) specifikace výkonové fáze (příloha č. 2)
c) Geotechnický průzkumu ulice Palackého – I. etapa (chodník Palackého), který zpracovala společnost EDUGEOTECH s.r.o., náměstí Míru č. 7, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, (příloha č. 3)
8. Projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo specifikaci.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 30.03.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.