Veřená zakázka

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída v Ostravě-Porubě – II. a III. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dopravní stavby Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě-Porubě – II. etapa. Provedení díla zahrnuje zejména: a) kácení stromů, terénní úpravy, vybourání původních zpevněných ploch, vybudování přeložek inženýrských sítí např. PODA, CETIN, VODAFONE, vybudování zpevněných ploch vnitrobloku, a to vozovek asfaltových, vč. odvodnění uličními vpustmi a retenčními nádržemi, parkovišť z vegetační a zámkové dlažby, chodníků dlážděných i mlatových, dále realizaci venkovního osvětlení, vybudování dlážděných kontejnerových stání, vč. ohrazení, osazení a zřízení vybraných prvků mobiliáře, zahrnující i dřevěná posezení se záhony; b) dále sadové úpravy vč. výsadeb stromů - termín výsadby bude ovlivněn probíhající stavbou, doporučujeme zajistit rostlinný materiál v květináčích nebo obalu, připravený vysazovat v době plné vegetace, u 8 kusů Acer campestre „Queen Elizabeth“ - dřeviny umístěné v systému prokořenitelných buněk, je vzhledem k postupu stavebních prací pravděpodobný termín výsadby pozdější než u zbylých výsadeb, rovněž doporučujeme zajistit rostlinný materiál v květináčích nebo obalu, připravený vysazovat v době plné vegetace. V případě, že by došlo k nepředpokládanému prodloužení stavebních prací z důvodu klimatických podmínek, bude výsadba upravena dle technologických podmínek a standardů AOPK; c) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, v níž budou vyznačeny veškeré změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění díla; součástí dokumentace bude doklad osvědčující projednání provedených změn s objednatelem a udělení souhlasu objednatele dle čl. V. návrhu smlouvy; d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla; e) zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN či jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek; f) zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných k jejich řádnému předání objednateli a k řádnému užívání. g) po vykácení stromů zhotovitel spolu s objednatelem zhodnotí dřevní hmotu na palivové dříví a vyměří její množství. Objednatel odprodá zhotoviteli palivové dříví za ceny:  měkké listnaté a jehličnaté dřevo 300,-Kč/m3 bez DPH  tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo 500,-Kč/m3 bez DPH Po vyčíslení a schválení částky za odkup dřevní hmoty bude vystavená objednatelem samostatná faktura se všemi náležitosti daňového dokladu; h) provedení následné péče (údržba vegetačních prvků - nových výsadeb) po dobu 5 let

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.01.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.01.2022