Veřená zakázka

Rekonstrukce veřejného osvětlení obec Husinec

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení
Popis:

Účelem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení zadavatele. Tohoto účelu bude dosaženo zejména demontáží a montáží svítidel a stožárů VO a souvisejícími elektroinstalačními a výkopovými pracemi. Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace části veřejného osvětlení v obci Husinec zahrnující výměnu stávajících výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku a provedení dokladujících světelně-technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. V obci Husinec je v rámci zakázky určeno k výměně celkem 237 ks svítidel. Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně ve výši 82,217 % při dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz příloha č.1a této ZD). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, že v Krycím listu nabídky (Příloha ZD č. 2) vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel. Přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 3492,6 W. Nesplnění maximálního limitu celkové hodnoty instalovaného příkonu nově navržených svítidel bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle požadavků či doporučení TNI a ČSN pro venkovní osvětlení prokazujících splnění všech náležitostí. Dále účastník doloží údaje o nabízeném svítidle formou technického listu a souvisejících dokladů, z nichž budou patrné elektrické a světelně-technické parametry. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku a nepodepsat smlouvu s vybraným účastníkem v případě, že nebude poskytnuta dotace nebo že přijetí dotace zamítne zastupitelstvo obce. Účastník se zavazuje, že v případě zrušení veřejné zakázky nebude na objednateli vymáhat náhradu za již vynaložené prostředky, ušlý zisk, či případné další náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.05.2024