Veřená zakázka

Rekonstrukce ulice Na Sádkách, České Budějovice – zpracování projektové dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ulice Na Sádkách v úseku napojení propojky Branišovská – Na Sádkách po začátek křižovatky Na Zlaté stoce pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (výběr zhotovitele), vč. DIO. Součástí zpracování projektové dokumentace je zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Věcná náplň je podrobněji uvedena v návrhu smlouvy o dílo a v Podkladu pro zpracovatele projektového řešení. Předmět plnění bude členěn samostatně na provedení: a) dokumentace k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení a realizaci stavby ve stupních: dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) - zpracování dokumentace pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků a připomínek objednatele. Součástí předmětu díla jsou veškeré průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých odborných zkušeností. Zpracování PD ve stupni DÚR zahrnuje veškeré výkony včetně inženýrské činnosti, tj. především projednání DÚR, získání potřebných vyjádření a stanovisek. dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) - zpracování dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení dle vyhlášky č.146/2008 Sb. a č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků a připomínek objednatele. Součástí předmětu díla jsou veškeré průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých odborných zkušeností. Zpracování PD ve stupni DSP zahrnuje veškeré výkony včetně inženýrské činnosti, tj. především projednání DSP, získání potřebných vyjádření a stanovisek. dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) - v rámci dokumentace PDPS bude zpracován neoceněný a oceněný položkový rozpočet stavby (ve formátech specifikovaných smlouvou), v členění po stavebních objektech v podrobnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zejména dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, jednotlivé položky ve výkazu výměr budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl "CZ-CC" a Klasifikace produkce "CZ-CPA"; PDPS bude předána zhotovitelem objednateli v počtu 6 výtisků a 1x nosič CD, který bude obsahovat kompletní PD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, rozpočet a výkaz výměr ve formátech specifikovaných smlouvou a textové části PD ve formátu WORD. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: • bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) • bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy stanovené vyhláškou č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění • bude navržena v souladu s ČSN 73 6425-1 a ČSN 73 6425-2 b) kontroly rozpočtu uchazeče/uchazečů ve výběrovém řízení na zhotovení stavby, pro kterou byla PD zpracována.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.10.2022