Veřená zakázka

Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení dle liniového zákona (DUSL) podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“) a přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:
- Zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
- Součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;
- zpracování Aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby (vyhrazená změna závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ)

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy
- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby“. Zhotovení této části Díla bude záviset na skutečnosti, zda v průběhu zpracování DUSL vznikne povinnost zajištění zpracování aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby dle článku 6 směrnice MD č. V-2/2012 včetně povinných příloh. V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo, nejpozději k plnění 6. dílčí etapy. Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění „Zpracování aktualizace záměru projektu“ v případě, že zpracování uvedených částí Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.10.2023