Veřená zakázka

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby,
71200000-0 - Architektonické a související služby,
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby,
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů,
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71320000-7 - Technické projektování,
71500000-3 - Služby ve stavebnictví
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající:
a) ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, („vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (tj. zpracování pasportu stavby na základě vlastního zaměření stávajícího stavu budovy, geodetické zaměření, zajištění stavebně technických průzkumů, inženýrsko-geologických průzkumů, měření, sond, zkoušek, diagnostiky, statických posouzení apod.),
b) provedení související komplexní inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané pravomocné stavební povolení, případně společné povolení, na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty; součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.);
c) ve zpracování příslušné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty metodou Design & Build, tj. ve zpracování požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ (zejména knihy standardů budovy, knihy standardů místností apod., ve kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria budovy a jednotlivých místností a prostor z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků zadavatele;
d) v poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele (zejména součinnosti v rámci přípravy vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, součinnosti při hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty apod.);
e) v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby) ve vztahu k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení, případně dokumentaci pro vydání společného povolení.

Předmětem veřejné zakázky nejsou:
a) služby spočívající ve zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace či dalších dokumentací, tj. zejména projektové dokumentace pro provádění stavby, či realizační dokumentace stavby, a dokumentace skutečného provedení stavby;
b) stavební práce a související dodávky a služby při realizaci stavby.
Výše uvedené činnosti budou předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, tj. budou poskytovány zhotovitelem stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.09.2022