Veřená zakázka

Rekonstrukce komunikace na parcele č. 324/1, katastrální území Kozomín

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy (rekonstrukce) stávající částečně zpevněné komunikace, která dopravně obsluhuje cca 30 nemovitostí, a provedení nových dešťových stok k jejímu odvodnění. Rekonstruovaná komunikace se nachází v zastavěném území v severozápadní části obce a je ukončena na okraji intravilánu obce v místě přechodu přes potok Černávka. Veřejná zakázka je členěna na dva stavební objekty
- SO 100 – Komunikace a
- SO 300 – Odvodnění.
SO 100 Komunikace: Stávající komunikace bude nahrazena novou komunikací s povrchem ze zámkové dlažby. Část komunikace, tam kde to šířkové poměry dovolují, je navržena jako obytná zóna s dvoupruhovou obousměrnou komunikací typu MO2 10/6,5/30 s šířkou vozovky 5.5 m, a druhá část jako obousměrná jednopruhová komunikace s výhybnami typu MO1 6,5/3,5/30 o šířce vozovky 3.0 m, nebo typu MO1 7,5/4/30 o šířce 3.5 m. Komunikace bude ukončena betonovými obrubníky v betonovém loži s opěrou a odvodněna do nové dešťové kanalizace.
SO 300 Odvodnění. Předmětem plnění veřejné zakázky v rozsahu SO 300 je vybudování stok dešťové kanalizace, které budou odvádět dešťové vody z nově rekonstruovaného povrchu místní komunikace do místní vodoteče – potok Černávka (ČHP 1-05-04-0570-0-00) a do obecní dešťové kanalizace. Kanalizace stok a přípojek je navržena jako gravitační. Použito bude plastové potrubí s kruhovou tuhostí SN 12 v provedení s kompaktní stěnou dle normy ČSN EN 1401.
Stoka „D“: Ø 250/216, HDPE (TKP SN12) – celková délka 4,0 m
Stoka „DA“: Ø250/216, HDPE (TKP SN12) – celková délka 298,8 m
Stoka „DB“: Ø250/216, HDPE (TKP SN12) – celková délka 21,0 m
Kanalizační revizní šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců dle normy ČSN EN 1917, kompaktní jednolité šachtové dno kruhového profilu DN 1000 mm, kyneta ve dně šachty bude betonová s ochranným nátěrem výšky 1DN.
Místem plnění jsou pozemky parcelní č. 324/1, 309/5, 310/1, 160/1 v katastrálním území Kozomín.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2021