Veřená zakázka

Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45454100-5 - Rekonstrukce budov
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni, a to rekonstrukce střechy a stropu II. NP. Projektová dokumentace včetně soupisu prací je zpracována firmou BOOSplan a.s., Horova 68, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČO: 63481898. 6.2 Plnění zahrnuje stavební práce dle projektové dokumentace, která obsahuje stavební části: SO 01 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni 1. 16 Stavební práce v rozsahu projektové dokumentace obsahují tyto stavební díly: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 Vodorovné konstrukce 6 Úpravy povrchu, podlahy 61 Úpravy povrchů vnitřní 62 Úpravy povrchů vnější 63 Podlahy a podlahové konstrukce 94 Lešení a stavební výtahy 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 96 Bourání konstrukcí 99 Staveništní přesun hmot 711 Izolace proti vodě 713 Izolace tepelné 762 Konstrukce tesařské 764 Konstrukce klempířské 765 Krytiny tvrdé 766 Konstrukce truhlářské 771 Podlahy z dlaždic a obklady 776 Podlahy povlakové 783 Nátěry 784 Malby M21 Elektromontáže D96 Přesuny suti a vybouraných hmot VN Vedlejší náklady ON Ostatní náklady 6.4 Součástí předmětu veřejné zakázky jsou: • jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod. • zpracování potřebných zkoušek a revizí, • zkušební provoz, • pořízení dokumentace pro kolaudační řízení, • pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky 499/2006 Sb., dokumentaci staveb, 2x v tištěné podobě, 1x CD, • průběžný úklid stavby prováděný každý den po skončení prací v rozsahu zametení a umytí všech prostor dotčených stavbou, • celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.08.2021