Veřená zakázka

REKO mostu ev.č. 1981-002 přes železnice Kadaň TDS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS), na výše uvedené akci v rozsahu od účinnosti smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a kolaudace stavby. Předmětem stavebních prací je výstavba 3 polového mostu. Nosnou konstrukci tvoří spojitý most o 3 polích. Nosná konstrukce je navržena z tyčových prefabrikátů z před-pjatého betonu a železobetonu. Prefabrikáty jsou spřaženy železobetonovou deskou. Rozpětí polí je 18+33+18 m. Šířka nosné konstrukce je 10,5 m, délka nosné konstrukce je 70,5 m, výška nosné konstrukce je 1.45 m. V rámci této akce je řešen i samostatný SO 101, který je vyvolán novým mimoúrovňo-vým křížením silnice III/1981 s železniční tratí v km 32,2 na trati Chomutov – Klášterec a požadavku na normové vedení mostního objektu přes elektrifikovanou trať. Dodržení výšky trakčního vedení nad temenem kolejnic a výškou nosné konstrukce nad průjezd-ným profilem trati, což vyvolá úpravy nivelety předpolí silnice III/1981. Začátek úpravy začíná na sil. III/1981 v km 0,029 (provozní staničení cca km 0,600) mezi železničním podjezdem a křižovatkou ve směru od elektrárny Prunéřov do stani-čení km 0,290.56 směr Kadaň (provozní staničení cca km 0,900). Jedná se především o zemní práce, které budou spojeny s navýšením zemního tělesa o cca 2 m v místě kří-žení s tratí. Vyvolanou investicí úpravy bude kompletní vozovkové souvrství v dotče-ném úseku předpolí mostu a křižovatky. Součástí stavby je stavbou vyvolaná přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s. Součástí stavby je i zřízení silniční meteorologické stanice. Silniční meteorologická sta-nice bude mít vlastní solární napájení. V rámci stavby je navrženo kácení 31 ks stromů a mýcení náletových křovin. V blízkos-ti mostu se nachází poměrně velké množství inženýrských sítí. Realizace stavby se předpokládá ve čtyřech etapách za úplné uzavírky komunikace na mostě a v jeho předpolí na komunikaci III. třídy č. 1981 u města Kadaň, přes trať Cho-mutov-Klášterec v ž.km. 32,2 a bezejmennou vodoteč. Doba realizace ze ZŘ na zhotovitele stavby činí 34 týdnů od předání staveniště. Cena díla (stavebních prací) ze ZŘ na zhotovitele stavby činí 65 998 733,57 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota díla (stavebních prací) dle kontrolního rozpočtu projektan-ta činí 77 883 654,18 Kč bez DPH. Zpracovatelem projektové dokumentace je S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836. Projektovou dokumentaci lze dohledat na profilu za-davatele: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj, systémové číslo P21V00193648. Rozsah výkonu TDS je obsahem závazného textu smlouvy, který je přílohou této výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.10.2021