Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území – přírodní památky Čertovy hrady


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace geodetických prací a dalších činností nutných pro potřeby zajištění vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území přírodní památky Čertovy hrady (dále jen „přírodní památka“).
Geodetické práce budou spočívat ve vyhotovení a předání záznamu podrobného měření změn včetně seznamu číslovaných lomových bodů, které definují hranice přírodní památky ve třech listinných vyhotoveních a na elektronickém nosiči dat, dále ve vytyčení hranice přírodní památky v terénu provizorními mezníky, tj. geodetickými dřevěnými kolíky, dle přiložené specifikace a předání hranice obvodu zvláště chráněného území, včetně projednání hranic s vlastníky pozemků, vše podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, a v předání seznamu vlastníků dotčených pozemků v přírodní památce (u fyzických osob s uvedením jména, příjmení, adresy, data narození a u právnických osob s uvedením názvu, sídla a IČO) v listinné i elektronické podobě.
Práce budou dále provedeny v souladu s vyhláškou 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území vč. legislativních změn a jejích dopadů. Vyhláškou došlo ke změně rozsahu podkladů pro provedení zápisu objektů do Ústředního seznamu ochrany přírody spravovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“); konkrétně příloha č. 5 vyhlášky – součástí záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) a dodávaných geodetických služeb bude vyhotovení seznamu dotčených pozemků zvláště chráněného území (seznam katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených ochranou podle stavu katastru nemovitostí platného k datu platnosti právního předpisu, kterým se maloplošné zvláště chráněné území vyhlašuje, přitom se uvede název katastrálního území, parcelní číslo, druh pozemku, způsob využití pozemku, celková výměra pozemku, výměra pozemku ve zvláště chráněném území, druh evidence) v listinné i elektronické podobě a soutisk katastrální mapy zvláště chráněného území se ZPMZ.
Předpokládaná orientační výměra přírodní památky: 1,8866 ha.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 13.09.2019 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.