Veřená zakázka

RD – Zabezpečení svozu, praní, chemického čištění a drobných oprav prádla pro speciální provozy Vojenského veterinárního ústavu Hlučín v roce 2024.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
CPV kódy:
98310000-9 - Praní a čištění
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na provádění svozu, praní, čištění a drobných oprav prádla pro speciální veterinární a laboratorní provozy Vojenského veterinárního ústavu Hlučín v roce 2024 (operační sály, laboratoře klinických vzorků, vzorků potravin a krmiv) Vojenského veterinárního ústavu Hlučín v roce 2024. Nutno zabezpečit 100% realizaci předepsaných technologických postupů pro praní prádla pro výše uvedené speciální provozy (jako pro nemocnice). Plnění bude prováděno podle požadavků zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody s vítězným účastníkem pro rok 2024. Poskytovatel zajistí jednotlivá dílčí plnění průběžným svozem, praním, čištěním, drobnými opravami a rozvozem. Svoz bude realizován 1x týdně. Seznam požadovaného prádla na praní a předpokládaný objem pro rok 2024 je uveden v příloze číslo 2. Jednotlivá dílčí plnění budou prováděná na základě předložených objednávek, které budou předkládány k elektronickému podpisu cestou ET NEN. Poskytovatel služby se zavazuje k provádění uvedených prací podle stanovených technologických postupů, které náleží pro praní prádla ve zdravotnictví (nemocnice). Předpokládaná výše rámcové dohody je maximálně 100 000,- Kč s DPH/za rok 2024, ale této výše nemusí být dosaženo. Požadavky: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží: - profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016 odst.1, odst. 2 pís. a) - výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku - rozhodnutí Krajské hygienické stanice pro zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh rámcové dohody, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. Jako přílohu č.4 vložit vyplněné čestné prohlášení dodavatele. Bude-li zakázka realizovaná za pomoci subdodavatele požadujeme předložit platnou smlouvu se subdodavatelem a účastníkem ve VZMR a rovněž předložit kvalifikační předpoklady subdodavatele dle § 77 Z ZVZ, odst.1, odst. 2 pís. a). Pokud nebude doloženo může zadavatel účastníka z VZMR vyloučit. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního (živnostenského) rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Doba a místo plnění Od uzavření rámcové dohody - 1.1.2024 do 31.12. 2024 podle požadavků zadavatele. Místo plnění je Vojenský veterinární ústav Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín. Zpracování nabídkové ceny Nabídka bude zpracovaná v jazyce českém. Nabídkovou cenu získáte provedením zacenění v tabulce – viz. příloha č. 2, dále vyplněním požadavků v ET NEN. Přílohu č. 2 vložit do přílohové části dodavatele v ET NEN. Nabídková cena bude cenou konečnou. Další náklady nebudou možné.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.11.2023