Veřená zakázka

RD - Servis, údržba a oprava techniky DOZER PÁSOVÝ D6K XL

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
43200000-5 - Stroje pro přesun zeminy a výkopy a s nimi spojené části
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Servis, údržba a oprava techniky DOZER PÁSOVÝ D6K XL" pro VÚ 6624 Olomouc dále specifikované v zadání této VZMR. Služba - Servis, údržba a oprava techniky DOZER PÁSOVÝ D6K XL bude provedena dílčím způsobem. Rámcová dohoda bude uzavřena s vítězným uchazečem na dobu 36 měsíců a plnění bude prováděno na základě objednatelem vystavených Výzev. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Součástí zadávací dokumentace je "Cenová specifikace díla" (spotřební koš) viz. příloha č. 1, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovné vložení (nejlépe ve formátu pdf a také v původním formátu) do el. nástroje jako součást nabídky. Cenu, která byla vypočtena na základě vyplnění tabulky v "Příloze č. 1 – „Cenová specifikace díla" (spotřební koš), zadejte přesně bez zaokrouhlování do předmětu el. nástroje jako "Celkovou nabídkovou cenu". Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 - "Ceny za ostatní náklady" (přeprava), zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovné vložení (nejlépe ve formátu pdf a také v původním formátu) do el. nástroje jako součást nabídky. Cenu, která byla vypočtena na základě vyplnění tabulky v "Příloze č. 2 – „Ceny za ostatní náklady" (přeprava), zadejte přesně bez zaokrouhlování do předmětu el. nástroje jako "Celkovou cenu za ostatní náklady dle přílohy č.2". Součástí zadávací dokumentace je návrh Rámcové dohody viz. příloha č. 3, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovné vložení do el. nástroje jako součást nabídky (nejlépe ve formátu pdf a také v původním formátu). Zadavatel požaduje záruční dobu služby nejméně 12 měsíců na ND ( 12 měsíců na pryžové a repasované ND ) a 12 měsíců na práci. Zadavatel požaduje přiložit následující kvalifikační dokumenty (nejlépe ve formátu pdf): a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, ne starší 3 měsíců; b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců; c) Písemné čestné prohlášení k základní způsobilosti, ne starší 3 měsíců. Součástí nabídky budou také přílohy prokazující kvalifikaci uchazeče. Nedoložení kvalifikace ani po opětovné výzvě bude ze strany zadavatele bráno jako nesplnění základních předpokladů a tato nabídka bude vyřazena před hodnocením nabídek. Uchazeč nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení automaticky souhlasí se všemi vypsanými podmínkami tohoto výběrového řízení. Nabídková cena stanovená v příloze č.1 a v příloze č.2 bude zadavatelem považována za nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče s poskytnutím služby. Řádně zkontrolujte ceny zadané do el. nástroje. Tyto ceny nemůžou být upraveny ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem v poměru - nabízené celkové ceny, ceny za ostatní náklady a míry slevy na ND za splnění kompletního rozsahu zakázky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 30 pracovních dnů od lhůty pro ukončení podání nabídky. Po vyhlášení výsledku výběrového řízení běží lhůta 3 pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021