Veřená zakázka

RD - Odvoz a odstranění Ostatního odpadu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Odvoz a odstranění Ostatního odpadu" pro VÚ 6624 Olomouc dále specifikované v zadání této VZMR. Požadované druhy služby jsou uvedeny v příloze návrhu rámcové dohody. Služba - "Odvoz a odstranění Ostatního odpadu" bude provedena dílčím plněním na základě vystavených Výzev k rámcové dohodě ze strany objednatele. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Součástí zadávací dokumentace je Návrh rámcové dohody viz. příloha č. 1, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovného vložení do el. nástroje jako součást nabídky (ve formátu pdf i v původním formátu souboru). Součástí návrhu smlouvy je příloha "Cenová kalkulace výkonů", zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech a poté vypočtenou výslednou cenu za danou službu této veřejné zakázky zadejte přesně bez zaokrouhlování do el. nástroje jako nabídku. Zadavatel požaduje přiložit následující kvalifikační dokumenty (nejlépe ve formátu pdf): a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, ne starší 3 měsíců; b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců; c) Čestné prohlášení k základní způsobilosti, ne starší 3 měsíců. d) Platné udělení Souhlasu k provozování mobilního zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí, pro Olomoucký kraj v případě, že je provozovatelem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů. e) Pokud má firma vydán souhlas příslušného Krajského úřadu podle sídla firmy k provozování stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů s vlastní dopravou (doprava je součástí provozu zařízení a je uvedena ve schváleném provozním řádu zařízení), předloží Souhlas příslušného KÚ a schválený Provozní řád. f) Seznam odpadů uvedených ve schváleném Provozním řádu (který je nedílnou součástí uděleného Souhlasu), ze kterého bude patrné, že k odstraňování námi požadovaných jednotlivých druhů odpadů má firma oprávnění. Součástí nabídky budou také přílohy prokazující kvalifikaci uchazeče. Nedoložení kvalifikace ani po opětovné výzvě bude ze strany zadavatele bráno jako nesplnění základních předpokladů a tato nabídka může být vyřazena před hodnocením nabídek. Uchazeč nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení automaticky souhlasí se všemi vypsanými podmínkami tohoto výběrového řízení. Nabídková cena bude zadavatelem považována za nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče s poskytnutím služby. Řádně zkontrolujte cenu zadanou do el. nástroje. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletního rozsahu zakázky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 30 pracovních dnů od lhůty pro ukončení podání nabídky. Po vyhlášení výsledku výběrového řízení běží lhůta 3 pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.05.2022