Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

RD - odvoz a odstranění odpadů


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem VŘ je odvoz a odstranění nebezpečných a ostatních odpadů u VZ 5512 Lázně Bohdaneč- místo nakládky: VZ 551240 Lázně Bohdaneč, VZ 551240 Jaroměř dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět, další informace viz. příloha Obecné informace pro dodavatele. Provedení nakládky odpadů v místě plnění vlastními silami. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na převzetí, odvoz a odstranění odpadu a na administrativní práce spojené s provedením služby. Požadavky na dodavatele: 1. Dodavatel služby se okamžikem převzetí odpadů u zadavatele stává jejich vlastníkem 2. Předložení dokladu opravňujícího uchazeče k provádění předmětu zakázky,(formou přílohy do VZ) tj. : - ŽL, výpis z obchodního rejstříku, koncesní listina… - souhlas příslušného Krajského úřadu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů včetně schváleného provozního řádu (musí obsahovat všechny kódy odpadů, které jsou předmětem smlouvy), - souhlas příslušného Krajského úřadu nakládat s odpadem v místě nakládky - Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje - Požadavky na splnění jiných podmínek kvalifikace Název kvalifikačního předpokladu : Čestné prohlášení - základní způsobilost dle §74 ZZVZ - viz příloha k potvrzení Způsob prokázání: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. - Výpisy nesmí být starší než 3 měsíce. 3. Dodavatel služby je po dobu účinnosti smlouvy držitelem zvláštního povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřební daně (odpadní oleje). Kontaktní osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 973 244 544, mob.: 607 133 531, e-mail: horakova11@army.cz. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN. Zadavatel si vyhrazuje právo • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; • kdykoli zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu; • vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; • neuzavřít smlouvu s dodavatelem; • odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil; • rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; • uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele; Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatele.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 01.12.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.