Veřená zakázka

RD - Nákup služby – laboratorní veterinární vyšetření vzorků zvěře, potravin a krmiv u SVÚ včetně školení osob na diagnostiku Trichinelly spp. v mase pro odloučená pracoviště Praha, Radošov, Chotyně, Jince, Polná na Šumavě a laboratoře Vojenského veteriná

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
71900000-7 - Laboratorní služby
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na provádění laboratorních veterinárních vyšetření vzorků včetně školení osob na diagnostiku Trichinelly spp. v mase předkládaných Vojenským veterinárním ústavem Hlučín a pobočkami - Praha, Radošov, Chotyně, Jince, Polná na Šumavě a laboratoře Vojenského veterinárního ústavu Hlučín. Plnění bude prováděno podle požadavků zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody (dále RD) s vítězným účastníkem pro období od 1.4.2024 do 31.3.2025. Poskytovatel zajistí jednotlivá dílčí plnění průběžným svozem nebo odběrem předkládaných vzorků k vyšetření, provedením laboratorních veterinárních vyšetření, vystavením protokolů a jejich odeslání objednateli služby. Seznam požadovaných vyšetření je uveden v příloze číslo 2. Jednotlivá vyšetření budou prováděná na základě předložených žádanek. Žádanky – objednávky budou předkládány společně s vyšetřovanými vzorky a k elektronickému podpisu budou vkládány do ET NEN. Poskytovatel služby se zavazuje k provádění jednotlivých laboratorních veterinárních vyšetření v souladu s akreditovanými vyšetřovacími postupy. Předpokládaná výše rámcové dohody je maximálně 400 000,- Kč / za výše uvedené období s DPH. Uvedené výše rámce však nemusí být dosaženo. Požadavek: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží : - profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016 odst.1, odst. 2 pís. - výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku nebo zřizovací listinu - dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. - jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh rámcové dohody, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka - jako přílohu č. 4 vložit čestné prohlášení dodavatele - v přílohové části předložit osvědčení o akreditaci laboratoří ČIA provádějící laboratorní vyšetření Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního (živnostenského) rejstříku nebo zřizovací listiny nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Doba a místo plnění Od 1.4.2024 do 31.3.2025 podle požadavků zadavatele. Vzorky k laboratorním vyšetřením dopravovat cestou svozových linek nebo osobním dodáním zástupci objednatele. Protokoly o vyšetřeních společně s fakturami a kopii žádanek zasílat do e-mailové schránky : fakturace@army.cz a protokoly na pobočky Vojenského veterinárního ústavu Hlučín, odkud byly vzorky doručeny.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.02.2024