Veřená zakázka

RD - laboratorní veterinární vyšetření vzorků zvěře u SVÚ pro nákladová střediska Hlučín, Polná na Šumavě, Chotyně a odbor laboratorní diagnostiky Vojenského veterinárního ústavu Hlučín v roce 2024.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
71900000-7 - Laboratorní služby
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na provádění laboratorních veterinárních vyšetření vzorků zvěře a klinických vzorků u SVÚ pro nákladová střediska Hlučín, Polná na Šumavě, Chotyně a odbor laboratorní diagnostiky Vojenského veterinárního ústavu Hlučín. Plnění bude prováděno podle požadavků zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody s vítězným uchazečem pro rok 2024. Poskytovatel zajistí jednotlivá dílčí plnění průběžným svozem nebo odběrem předkládaných vzorků k vyšetření, laboratorním veterinárním vyšetřením, vystavením protokolů a jejich odeslání objednateli služby. Seznam požadovaných vyšetření je uveden v příloze číslo 2. Jednotlivá vyšetření budou prováděna na základě předložených žádanek. Žádanky – objednávky budou předkládány společně s vyšetřovanými vzorky a k elektronickému podpisu budou vkládány do ET NEN. Poskytovatel služby se zavazuje k provádění jednotlivých laboratorních veterinárních vyšetření v souladu s akreditovanými vyšetřovacími postupy. Předpokládaná výše rámcové dohody je maximálně 100 000,- Kč / za rok 2024. Této výše však nemusí být dosaženo. Požadavky: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží: - profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016 odst.1, odst. 2 pís. - výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku (zřizovací listinu) - dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. - jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh rámcové dohody, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. V přílohové části předložit osvědčení o akreditaci laboratoří ČIA. - jako přílohu č. 4 vložit čestné prohlášení dodavatele Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního (živnostenského) rejstříku nebo zřizovací listiny nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Doba a místo plnění Od 1.1.2024 do 31. 12. 2024 podle požadavků zadavatele. Zpracování nabídkové ceny Nabídka bude zpracovaná v jazyce českém. Nabídkovou cenu získáte provedením zacenění v tabulce – viz. příloha č. 2, dále vyplněním požadavků v ET NEN. Přílohu č. 2 vložit do přílohové části dodavatele v ET NEN. Nabídková cena bude cenou konečnou. Další náklady nebudou možné.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.11.2023