Veřená zakázka

Rámcová dohoda na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50711000-2 - Opravy a údržba elektrických stavebních zařízení
Popis:

Předmětem této VZMR je závazek dodavatele poskytnout následující předmět plnění:
1. provádění výchozích, pravidelných a mimořádných revizí a prohlídek elektrických rozvodů a elektroinstalací podle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, ČSN 33 2000-6 ed.2 a souvisejících právních předpisů a čs. norem ve znění pozdějších předpisů ve všech objektech definovaných objednatelem včetně rozvoden, trafostanic, strojoven, hromosvodů, elektrických částí strojů, ručního nářadí a elektrických přenosných spotřebičů;
2. provádění servisu elektrických instalací současně s výkonem předmětu plnění podle odstavce 1 tohoto článku, a to zejména:
- okamžité zabezpečení havarijního stavu elektrické instalace,
- vyčištění a promazání elektrických rozvodnic,
- upevnění uvolněné elektrické výzbroje a krytů,
- dotažení nalezených uvolněných elektrických spojů v rozvaděčích;
3. vypracovávání zpráv o revizi (dále jen „revizní zpráva“) v souladu s ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2, a souvisejícími právními předpisy a čs. normami ve znění pozdějších předpisů, jejich předávání v listinné a elektronické podobě zmocněnci objednatele pro jednání věcná a technická (vedoucímu oddělení energetiky) a vedení aktuální elektronické databáze všech platných revizních zpráv.

Předmět plnění je dále podrobně specifikován ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.06.2023