Veřená zakázka

Provedení pozáruční servisní údržby vysokozdvižných motorových vozíků

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42415110-2 - Vysokozdvižné vozíky
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Provedení pozáruční servisní údržby vysokozdvižných motorových vozíků" pro VÚ 6624 Olomouc dále specifikované v zadání této VZMR. Služba - Provedení pozáruční servisní údržby vysokozdvižných motorových vozíků bude provedena jednorázovým způsobem. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Součástí zadávací dokumentace je "Cenová specifikace díla" (spotřební koš) viz. příloha č. 1, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovné vložení (nejlépe ve formátu pdf a také v původním formátu) do el. nástroje jako součást nabídky. Cenu, která byla vypočtena na základě vyplnění tabulky v "Příloze č. 1 – „Cenová specifikace díla" (spotřební koš), zadejte přesně bez zaokrouhlování do předmětu el. nástroje jako nabídku. Součástí zadávací dokumentace je návrh Smlouvy viz. příloha č. 2, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovné vložení do el. nástroje jako součást nabídky (nejlépe ve formátu pdf a také v původním formátu). Zadavatel požaduje záruční dobu služby nejméně 24 měsíců na ND (pryžové 12 měsíců) a 6 měsíců na práci. Zadavatel požaduje přiložit následující kvalifikační dokumenty (nejlépe ve formátu pdf): a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, ne starší 3 měsíců; b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců; c) Písemné čestné prohlášení k základní způsobilosti , ne starší 3 měsíců; Součástí nabídky budou také přílohy prokazující kvalifikaci uchazeče. Nedoložení kvalifikace ani po opětovné výzvě bude ze strany zadavatele bráno jako nesplnění základních předpokladů a tato nabídka bude vyřazena před hodnocením nabídek. Uchazeč nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení automaticky souhlasí se všemi vypsanými podmínkami tohoto výběrového řízení. Nabídková cena bude zadavatelem považována za nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče s poskytnutím služby. Řádně zkontrolujte cenu zadanou do el. nástroje. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletního rozsahu zakázky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 30 pracovních dnů od lhůty pro ukončení podání nabídky. Po vyhlášení výsledku výběrového řízení běží lhůta 3 pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.02.2024