Veřená zakázka

Provádění deratizace ve Spádovém skladě Opava II.kolo

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
90923000-3 - Hubení hlodavců
Popis:

Předmětem plnění zakázky je závazek zhotovitele zajišťovat na svůj náklad, vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, řádně a včas pro objednatele deratizaci v areálu Spádového skladu na ul. Holasická 71, Opava na ploše cca. 2852 m2 (60 ks deratizačních stanic), a to 2 x ročně (jaro, podzim), za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace. Jedná se o preventivní (ochranná) opatření vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Týká se zejména: • odborné likvidace potkanů, krys, myší, hrabošů, • odstraňování uhynulých těl hlodavců (kadáverů), • doporučení metod (prostředků) zamezujících pronikání hlodavců do budov, • upozornění na technické nedostatky umožňující vstup hlodavců do objektu, • bezpečnostního označení míst s použitou nástrahou s potřebnými údaji (datum vyložení, provádějící firma), • v případě potřeby kladení nástrah vně objektů. Nabídková cena za provedení výše uvedených úkonů bude zahrnovat režijní náklady, cenu za pracovní úkon, dopravné, cenu za aplikovaný materiál (případně boxy na nástrahy), likvidaci odebraných materiálů, a to za provedení jednoho procesu deratizace. Tuto nabídkovou cenu uchazeč uvede do nabídkového formuláře v systému NEN a zároveň předloží v krycím listu nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2.9.2021 v 9:00 hod. v areálu spádového skladu na ul. Holasická 71, Opava.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.09.2021