Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Příprava a organizace VZ na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění je závazek Příkazníka vykonat pro Příkazce činnost zástupce zadavatele podle §43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), včetně zajištění veškerých činností s tím spojených, tj. zejména zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení, pro výběr jednoho poskytovatele energetických služeb metodou Energy Performance Contracting (dále také jen „EPC“) formou „Jednacího řízení s uveřejněním“, vše v souladu se ZZVZ a pravidly výzvy 146. OPŽP pro projekty: - UV 955/2016 Snížení energetické náročnosti budov v areálu Nemocnice na Homolce aktivita 5.1 a, reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012923, - UV 955/2016 Snížení energetické náročnosti budov v areálu Nemocnice na Homolce aktivita 5.1 b, reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012924, - UV-955/26 Nemocnice na Homolce - Energetické úspory v objektu lékařské ubytovny, reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012950, - UV-955/26 Nemocnice na Homolce - Energetické úspory v objektu administrativní budovy KPÚ, reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012951, registrované v Operačním programu Životního prostředí (dále jen OPŽP) v rámci výzvy 146 a v NZÚ. Metodu EPC u těchto projektů Příkazce využívá pouze jako garanční nástroj k zajištění energetické úspory. //// * Studie jako podklad pro ZD zpracovala společnost LOYD GROUP s.r.o.. Výsledky v rámci smluvního vztahu s dodavatelem, který zpracovával Žádosti o dotace jsou součástí Výzvy a zadávací dokumentace, a budou tvořit přílohu Příkazní smlouvy. ** V souladu s ustanovením § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízeni osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro dodavatele samotného i veškeré případné poddodavatele.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 03.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 15.03.2021 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.