Veřená zakázka

Přeprava tanku T-72M4CZ z Přáslavic na Tankový den v Lešanech a zpět

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníAuto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Přeprava a související služby
Auto-moto, doprava ->  Ostatní
CPV kódy:
60100000-9 - Služby silniční dopravy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení silniční přepravy 1 ks tanku T-72M4 CZ (délka s kanónem 9 800 mm, celková šířka 3 800 mm, celková výška 2 800 mm, šířka mezi pásy 2 400 mm, šířka pásu 580 mm), hmotnost 48 000 kg z místa odeslání Přáslavice (u Olomouce) do místa určení Krhanice, Vojenské technické muzeum Lešany. Nakládka v Přáslavicích dne 26.8.2022 v 07:00 hod., vykládka ve VTM Lešany do 18.00 hod. a zpět z VTM Lešany dne 27.8.2022 v 17.30 hod., vykládka v Přáslavicích do 24:00 hod. Technika je pojízdná. Způsob naložení a složení: samostatně najetím a sjetím. Požadujeme jeden tahač + podvalník s nájezdy. Cena za dodání služby včetně DPH. Bližší specifikace je uvedena v příloze „Specifikace požadované přepravy“. Cena za službu včetně DPH, včetně dodání tahače + podvalníku s nájezdy odpovídajících parametrů (hlubinný podvalník, snížený podvalník JUMBO nebo plošinový podvalník o minimální šířce pevné ložné plochy 3,5 m), dostatečné množství kurtovacích pásů. Faktura – daňový doklad bude uhrazen do 30 dnů ode dne jeho doručení zadavateli. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu – daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře – daňovém dokladu je musí vyznačit. Dodavatel je povinen fakturu - daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jeho opětovného doručení zadavateli. Zadavatel neposkytuje zálohové platby. Nabízená cena je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele a je neměnná po celou dobu trvání smluvního vztahu. Doba plnění: od 26.8.2022 07:00 do 27.8.2022 24:00 Místo plnění veřejné zakázky: Místo nakládky: Přáslavice (Vojenský útvar 5153, 783 54 Přáslavice). Termín nakládky: 26.8.2022 v 07:00 hod. Místo vykládky: Vojenské technické muzeum Lešany, Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice (GPS: 49.8551675N, 14.5439044E). Termín vykládky: 26.8.2022 do 18:00 hod. Trasa přepravy: Přáslavice - VTM Lešany cesta zpět Místo nakládky: Vojenské technické muzeum Lešany, Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice (GPS: 49.8551675N, 14.5439044E). Termín nakládky: 27.8.2022 v 17:30 hod. Místo vykládky: Přáslavice (Vojenský útvar 5153, 783 54 Přáslavice). Termín vykládky: 27.8.2022 do 24:00 hod. Trasa přepravy: VTM Lešany – Přáslavice Požadavky na kvalifikaci • Výpis z obchodního rejstříku (nebo ŽR, SKD, SCD). • Pojištění pro případ škody způsobené při své podnikatelské činnosti (škody na přepravované zásilce) na pojistnou částku s limitem minimálně 1.000.000,- Kč. Zadavatel bude hodnotit pouze nabídku dodavatelů, které splňují kvalifikační požadavky uvedené v bodě 3. Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu. Nabídková cena s DPH je cenou konečnou a rozhodnou pro hodnocení nabídek a dodavatel je jí vázán po celou dobu plnění. V případě podání nabídkové ceny od neplátce DPH je jeho nabídková cena bez DPH cenou konečnou, tj. neupravuje se (nedopočítává se). Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí dodavatel doplnit, podepsat a vrátit zpět jako přílohu. smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí účastník vyplnit, podepsat a vrátit jako přílohu své nabídky. V případě, že návrh smlouvy bude podepsán jinou osobou než statutárním orgánem účastníka, musí být součástí nabídky písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem účastníka. Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 návrhu smlouvy o přepravě věci „Závazná cenová nabídka“, kterou účastník vyplní a vrátí zpět jako přílohu své nabídky. Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! Při zadání části nebo celé veřejné zakázky poddodavateli je účastník povinen uvést jako přílohu identifikační údaje tohoto poddodavatele včetně jeho požadovaných příslušných oprávnění a písemného závazku mezi účastníkem o veřejnou zakázku a poddodavatelem v požadovaném rozsahu veřejné zakázky nebo čestné prohlášení účastníka, že v případě vítězné nabídky uzavře s poddodavatelem písemný závazek (např. smlouvu) a jeho kopii zašle zadavateli před uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a účastníkem. V případě nedoložení výše uvedených dokumentů bude nabídka účastníka z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vymezuje právo určit vítěze v souladu se zadávacími podmínkami a po vyhodnocení rizik spojených s plněním smluvního vztahu. Dále si zadavatel vymezuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek a zrušit zadávací postup bez uvedení důvodů až do uzavření smluvního vztahu. Zadavatel neposkytuje náhrady nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím postupu. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami 3 pracovní dny, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky lhůtu 3 pracovní dny, která se počítá ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Ostatní podmínky výslovně neupravené v zadání výběrového řízení, se řídí VOP MO verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Vysvětlení zadávací dokumentace Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; • vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; • neuzavřít smlouvu s dodavatelem; • odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil; Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.08.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Autobusová doprava (nepravidelná) - přeprava dětí a mládeže s doprovodem place Celá Česká republika
MR9_2022-Autobusová přeprava osob place Celá Česká republika
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A8 - Hořovicko place Celá Česká republika
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A6 - Líbeznicko place Celá Česká republika
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A4 - Mníšecko place Celá Česká republika
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A2 - Hostivicko place Celá Česká republika
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A7 - Velvarsko place Celá Česká republika
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A5 - Mnichovohradištsko place Celá Česká republika
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A3 - Rakovnicko place Celá Česká republika
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A1 - Kladensko place Celá Česká republika