Veřená zakázka

Podpora NonIT technologií 2

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
45331200-8 - Instalace a montáž větrání a klimatizace
Popis:

Zadávací dokumentace k zakázce „Podpora Non IT technologií 2 " Zadavatel: Český statistický úřad, IČO: 00025593, DIČ: CZ00025593 Předmět - popis Podpora Non IT technologií 2 Místo plnění: v sídle zadavatele Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Lejnar, tel: 732 349 902, email: jiri.lejnar@czso.cz Podání nabídky: elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště NEN. Termín pro podání nabídky: do 27. 11. 2023 10:00 hod. Hodnocení zakázek: Jediným kritériem bude nabídková cena. Metoda hodnocení bude minimalizační a automatická. Cenu je třeba uvádět bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Zadavatel umožňuje, aby si dodavatelé před vypracováním své nabídky dotčené prostory centrálního výpočetního střediska ČSÚ osobně navštívili a posoudili své možnosti. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, na adrese: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 – Strašnice. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 22. 11. 2023 v 10:30 hodin. Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: jméno: Jiří Lejnar tel.: 73234990 e-mail: jiri.lejnar@czso.cz Zadavatel upozorňuje, že během prohlídky místa plnění je zakázáno pořizování audio či video záznamu. ZADÁVACÍ PODMÍNKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 50 000 Kč bez DPH Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Případ, kdy bude celková nabídková cena přesahovat výše uvedenou předpokládanou hodnotu, je nesplněním požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V takovém případě bude účastník výběrového řízení vyloučen z výběrového řízení. Objektivní důvody pro překročení nabídkové ceny Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. V takovém případě je dodavatel oprávněn účtovat sazbu DPH ve výši podle právních předpisů účinných v době vzniku zdanitelného plnění. Z jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna. Výsledkem výběrového řízení bude objednávka na vítězného uchazeče. Doba plnění: Doba plnění: 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024 SMLUVNÍ POŽADAVKY Platební podmínky 1. Cenu služeb uhradí objednatel dodavateli na základě daňového dokladu – faktury, kterou je dodavatel oprávněn vystavit do 15 (slovy: patnácti) dnů od akceptace služeb bez výhrad podle článku VII odst. 1. této smlouvy. Cena bude hrazena vždy za předcházející kalendářní čtvrtletí. 2. Vyúčtování ceny služeb provede dodavatel daňovým dokladem – fakturou, která musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto podstatných náležitostí musí daňový doklad – faktura dodavatele obsahovat evidenční číslo objednatele této smlouvy, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku. 3. Lhůta splatnosti faktury činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů, resp. v případě faktury vystavené v prosinci 40 (slovy: čtyřicet) dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce objednateli do datové schránky, doporučenou listovní zásilkou, nebo osobně do podatelny v sídle ČSÚ. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, sjednávají smluvní strany totožnou lhůtu splatnosti i pro placení jiných plateb podle této smlouvy (úroky z prodlení, náhrada škody apod.). 4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje cenu služeb vyúčtovanou v rozporu s touto smlouvou nebo která obsahuje chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny služeb začíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli způsobem uvedeným v předchozím odstavci. 5. Cena služeb vyúčtovaná fakturou dodavatele se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. Sankce 1. V případě prodlení dodavatele se zahájením poskytování služeb v termínu je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den a jednotlivý případ prodlení. 2. V případě nedodržení termínu nebo rozsahu služeb (dle Přílohy č. 1) je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti či nedodržení SLA.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.11.2023